News

Caibidil nua don Chomhairle Ealaíon agus Cathaoirleach nua ag dul i mbun a rólÓn 12 Meitheamh cuireann Cathaoirleach nuacheaptha na Comhairle Ealaíon, Maura McGrath tús lena téarma cúig bliana. Fiafraíonn Comhfhreagraí Ealaíon & Meán RTÉ, Evelyn O'Rourke, cad atá amach romhainn do bhord nua na comhairle?


Cuirfidh Cathaoirleach nua bhord na Comhairle Ealaíon tús lena téarma an 12 Meitheamh, agus seachtain ina dhiaidh sin, an 19 Meitheamh, glacfaidh Maura McGrath, atá ina Cathaoirleach ar an gCeoláras Náisiúnta faoi láthair, an t-uafás ag an gcéad chruinniú oifigiúil den Bhord, ina dhiaidh sin. an tOllamh Kevin Rafter, a bhí ina chathaoirleach ó 2019 go 2023.

Dheimhnigh an tAire Ealaíon Catherine Martin do Nuacht RTÉ go gcuirfidh sí tús go luath leis an bpróiseas chun Cathaoirleach an NCH a ionadú, ag líonadh an folúntas a d’fhág ceapachán Ms McGrath.

Léiríodh imní faoin mbearna a chruthaigh imeacht an Ollaimh Rafter, agus é ag éirí as chun glacadh le Dámhachtain Fulbright ag Boston College, ag óstáil a chruinniú boird deiridh i mí na Nollag 2023.

Ní hamháin go raibh folúntas i bpost an Chathaoirligh, ach bhí cúig bhearna eile ar an mbord freisin.

Chuir earnáil na n-ealaíon níos leithne fáilte roimh an nuacht níos luaithe an mhí seo go mbeidh cúigear ball nua ar an mbord in éineacht le Ms McGrath freisin, Róise Goan Uasal, Brian Ó Gáibhín, Gaby Smyth, an tUasal Richard Yarr agus an Dr Gary Granville.

Is ceapacháin thábhachtacha iad seo don chomhairle, toisc go bhfuil an Bord lárnach do rialachas, maoirseacht agus treo straitéiseach na heagraíochta sin.

Mar an ghníomhaireacht náisiúnta do mhaoiniú, do fhorbairt agus do chur chun cinn na n-ealaíon in Éirinn, bainistíonn an Chomhairle Ealaíon buiséad de €134 milliún, agus tá cinntí maoinithe na gníomhaireachta ríthábhachtach maidir le pleanáil sa todhchaí do go leor in earnáil na n-ealaíon.


Mar sin, cé hé an Cathaoirleach nua?

Tá os cionn 20 bliain de thaithí ag Maura McGrath ag obair ar leibhéal na bainistíochta sinsearaí agus feidhmiúcháin agus is ball í d’Institiúid na Stiúrthóirí. Tá creidiúnú aici sa Rialachas Corparáideach agus ina ball dáimhe d’Institiúid Bainistíochta na hÉireann.

Tá sí ina ball de bhord an Cheolárais Náisiúnta (NCH) ó 2014 agus ina Cathaoirleach ó 2016 i leith.

Le linn a sealaíochta, bhí sí i gceannas ar aistriú na Ceolfhoireann Shiansach Náisiúnta agus na gCóir go dtí an NCH ó RTÉ, agus rinne sí maoirsiú ar phleananna don todhchaí d’athfhorbairt an ionaid ceolchoirme ag Ardán Phort an Iarla i measc saincheisteanna eile, agus mar sin tugann sí saibhreas taithí bainistíochta Ealaíon. don ról.


Cad atá sa Bhosca Isteach do Bhord na Comhairle Ealaíon?

Is é an chéad rud a dhéanfaidh aon Chathaoirleach nua athbhreithniú ar bhuiséad na heagraíochta agus i gcás na Comhairle Ealaíon is é €134 milliún é.

Nuair a tháinig an tOllamh Rafter isteach, in 2019, b’ionann an figiúr agus €75 milliún, mar sin faoina stiúir féin agus a bhord, agus le linn tréimhse an Aire Martin sa Roinn, tá méadú 80% tagtha ar an mbuiséad.

Tháinig deimhniú ón gcomhairle do Nuacht RTÉ inniu gurb é an tasc láithreach atá amach romhainn don bhord nua díriú ar an mbuiséad, agus maoiniú de €150 milliún a fháil, agus an €16 milliún breise á úsáid “chun uaillmhianta an Bhoird a bhaint amach tuilleadh. earnáil na n-ealaíon”.

Ag caint le daoine ar fud na hearnála, fáiltítear go forleathan roimh cheapachán an Chathaoirligh nua, agus is cosúil gurb é an príomhábhar imní dóibh freisin an tiomantas do mhaoiniú leanúnach.


'Infheistíocht marthanach'

Bhí airgead ag croílár go leor comhráite a reáchtáladh le hearnáil na n-ealaíon an tseachtain seo.

Ag an gcomhdháil ‘Stádas an Ealaíontóra’ a reáchtáladh Dé Luain, tuairiscíodh tionchar dearfach an treoirthionscadal ‘Bun-Ioncam d’Ealaíontóirí’ sa chéad staidéar domhain ar an scéim. Arna bhunú ag roinn an Aire Martin, dúirt breathnóirí go raibh súil acu go bhféadfaí an leibhéal infheistíochta a bheadh ​​i gceist a chinntiú, a leathnú agus gur ‘cruthúnas toghcháin’ a bhí ann.

Luaitear an dóchas seo freisin maidir le buiséadú na Comhairle Ealaíon, agus iad siúd san earnáil ag cur béime ar an tábhacht a bhaineann le maoiniú marthanach, don chomhairle féin agus do na foirmeacha ealaíne a thacaíonn sí.

Táthar ag súil freisin, dá dtarlódh cor chun donais eacnamaíoch eile, nó dá dtarlódh imeacht eile ar nós Covid (a bhuail chomh dona sin d’earnáil na n-ealaíon) go leanfaidh an bord nua ag cinntiú go mbeidh maoiniú inbhuanaithe don earnáil ar an gclár polaitíochta. .

Dúirt Marie Sherlock TD, urlabhraí de chuid an Lucht Oibre ar na hEalaíona, agus í ag labhairt le Nuacht RTÉ inniu, go gcaithfidh “an díon a chur ar an gcloigeann do na healaíontóirí codladh na hoíche agus an díon foscadh a thabhairt dóibh agus iad i mbun a gcuid oibre, a bheith beo. eisiúint don bhord nua”.

D’fháiltigh sí roimh cheapachán Ms McGrath, agus dúirt sí go raibh sí ag iarraidh ar Bhord na Comhairle Ealaíon “fócas a choinneáil ar na saincheisteanna a bhaineann le ciapadh agus le dúshaothrú ealaíontóirí óga (mar a aibhsíodh san fheachtas ‘Mise Fosta’) laistigh den ‘Fair Plé’ níos leithne. ' tionscnamh”.

Ó thaobh tosaíochtaí de, is cúis imní don Uasal Sherlock é an ganntanas leanúnach spásanna d’ealaíontóirí, agus tá sí ag iarraidh freisin ar Bhord na Comhairle Ealaíon “aird agus machnamh níos mó a thabhairt air seo agus é a dhéanamh ina phríomhbheartas do na healaíona”.

Chuir daoine eile ar fud na hearnála, lena n-áirítear Cian O’Brien (Stiúrthóir Ealaíne) agus Orla Moloney (Stiúrthóir Feidhmiúcháin) ag ‘The Project Arts Centre’ fáilte mhór roimh cheapachán Ms McGrath ag rá: “Is iontach an rud é… duine a bhfuil taithí shuntasach acu ar na dúshláin agus Oibríonn áthas an Chathaoirligh ar eagraíocht ealaíon chun a sprioc maoiniú a mhéadú go €150 milliún in 2025 a bhaint amach.”

Thar ceann ‘Amharclann na Mainistreach’, dúirt Caitriona McLaughlin Stiúrthóir Ealaíne agus Mark O’Brien, an Stiúrthóir Feidhmiúcháin go bhfuil siad “fáilte roimh Maura McGrath mar chathaoirleach” agus go bhfuil a ceapachán “don ról ríthábhachtach seo inár n-earnáil, spreagúil”.

Dúirt an Seanadóir de chuid Fhianna Fáil Malcolm Byrne, atá ina bhall de choiste Meáin an Oireachtais le Nuacht RTÉ, “go bhfuil infheistíocht shuntasach déanta ag an rialtas sna hEalaíona, lena n-áirítear tríd an gComhairle Ealaíon féin, agus a bhfuil fáilte rompu, agus beidh sé tábhachtach an toradh a thaispeáint ar. sin (go cultúrtha, go sochaíoch agus go heacnamaíoch) ionas gur féidir linn a fheiceáil go bhfuil an infheistíocht sin marthanach agus méadaithe”.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button