News

Comh-aireachta socraithe chun scéim tacaíochta miondíola, fáilteachais a cheadúDéanfaidh an Comh-Aireachta a mheas ar maidin ar phacáiste tacaíochta fiontraíochta nua spriocdhírithe chun cabhrú le gnólachtaí miondíola agus fáilteachais atá buailte go dian ag costais níos airde.

Táthar ag súil go mbeidh deontais inbhuanaitheachta níos flaithiúla san áireamh sa phlean, a bhfuiltear ag súil go gceadóidh an Comh-Aireachta é.

Déanfar é a mhaoiniú trí airgead nár úsáideadh a thapú i scéim tacaíochta gnó €257m. Thug sé sin deis do ghnólachtaí 50% de bhille rátaí na bliana seo caite a éileamh suas le €10,000, rud a thug uasdeontas de €5,000 d’úinéirí gnó.

Molfaidh an tAire Fiontar Peter Burke babhta eile deontas do ghnólachtaí incháilithe san earnáil miondíola agus fáilteachais.

Is éard a bheidh i gceist leis an ngné inbhuanaitheachta ná go n-athróidh an Roinn an leibhéal maoinithe a chuireann sí ar fáil, agus is dócha go n-íocfaidh sí níos mó ná an scoilt 50/50 roimhe seo.

An mhí seo caite, dúirt an Taoiseach Simon Harris go mbeadh sé mar phríomhthosaíocht aige tacaíochtaí nua a chur ar fáil do ghnólachtaí, i measc gearáin ón earnáil go raibh costais níos airde á n-ualach orthu.

Mar shampla, ardaíodh an t-íosphá go €12.70 i mí Eanáir na bliana seo ach d’áitigh fostóirí gur tháinig siad i dtír le costais níos airde mar gur fhan an tairseach ÁSPC don ráta níos airde mar a chéile.

Tuigtear go bhféadfaí é seo a athrú freisin i meamram an Uasail Burke don Rialtas.

Deir Cumann Bialanna na hÉireann, áfach, cé go gcuirfear fáilte roimh an mbreisiú i dtacaíocht airgid thirim – is é an “príomhbheart” atá de dhíth ar an earnáil “laghdú CBL go 9%”.

Shligigh le haghaidh blocscéim leasúcháin lochtach

Tabharfaidh an tAire Tithíochta Darragh O'Brien plean a chuirfeadh Sligeach leis an scéim feabhsúcháin do thithe a ndearna bloic choincréite lochtacha damáiste dóibh.

Tugadh faoi deara i dtuarascáil a rinne an Ghníomhaireacht Tithíochta i mí Feabhra seo caite go ndearnadh damáiste piríte do idir 250 agus 350 áit chónaithe i gcodanna áirithe de Shligeach.

Le Sligeach san áireamh beidh sé riachtanach don Dáil agus don Seanad araon ordú ainmniúcháin a fhaomhadh faoin Acht um Fheabhsú Teaghaisí a bhfuil Damáiste á Úsáid acu de bharr Bloic Coincréite Lochtacha 2022 a Úsáid.

Múnla maoinithe cúram leanaí

Lorgóidh an tAire Leanaí Roderic O’Gorman faomhadh na Comh-Aireachta do mhúnla nua maoinithe cúram leanaí do leanaí atá faoi mhíbhuntáiste.

Tuigtear go dtabharfar ‘Tús Comhionann’ ar an scéim nua agus go bhfuil sé cosúil leis an múnla DEIS i scoileanna.

Is é an príomhfhócas a bheidh aige ná tacaíochtaí a sholáthar a bheidh dírithe ar shuíomhanna cúram leanaí a oibríonn i gceantair faoi mhíbhuntáiste, chomh maith le tacaíochtaí uilíocha atá dírithe ar leanaí.

Táthar ag súil go mbainfidh thart ar 800 suíomh agus níos mó ná 35,000 leanbh sna suíomhanna seo leas as na tacaíochtaí atá dírithe ar shuíomhanna.

Má ghlactar leis ag an gComh-aireacht, cuirfear tús le rolladh amach na scéime i mí Mheán Fómhair, agus cuirfear €4.5m ar fáil i mbliana chun costais tosaithe a mhaoiniú mar am breise foirne.

Táthar ag súil go mbeidh an infheistíocht comhionann le €13.5m i mbliain iomlán.

Straitéis litearthachta

Tabharfaidh an tAire Oideachais Norma Foley agus an tUasal O'Gorman straitéis nua don Litearthacht, don Uimhearthacht agus don Litearthacht Dhigiteach faoi bhráid na Comh-Aireachta.

Tá an straitéis le bheith ar siúl ar feadh deich mbliana, ach tá plean forfheidhmithe ann don chéad chúig bliana.

Mar thoradh ar an straitéis náisiúnta litearthachta a bhí ann roimhe seo in 2011 rinneadh leasuithe ar chúrsaí oiliúna múinteoirí, deiseanna foghlama gairmiúla do mhúinteoirí atá ann cheana féin, athchóiriú cuimsitheach ar an gcuraclam, tacaíochtaí breise d’fhoghlaimeoirí is mó riachtanas, agus rannpháirtíocht mhéadaithe tuismitheoirí agus pobail.

Inseofar do na hAirí go raibh ról aige seo i rangú idirnáisiúnta feabhsaithe na hÉireann i dtrialacha léitheoireachta agus matamaitice i dtrialacha Chlár Idirnáisiúnta um Measúnú Mac Léinn an ECFE.


Leigh Nios mo:
Íocaíochtaí do dhídeanaithe ón Úcráin a ghearradh faoi phlean Rialtais
Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button