News

Dídeanaithe atá ag streachailt le bogadh amach as lóistín an RialtaisTá líon mór dídeanaithe aitheanta ag streachailt le bogadh amach as lóistín arna soláthar ag an rialtas go tithíocht uathrialach, de réir Líonra Imirce na hEorpa (EMN) in Éirinn.

Tá sé faighte amach ag an EMN, atá mar chuid den Institiúid um Thaighde Eacnamaíochta agus Sóisialta, gur grúpa atá ag éirí níos mó ná riamh le dídeanaithe a bhfuil dúshláin shuntasacha rompu maidir le rochtain a fháil ar thithíocht.

Tá impleachtaí aige seo do dhaoine aonair agus do chumas na cóiríochta a sholáthraíonn an rialtas d’iarratasóirí ar thearmann de réir an taighde.

Is éard is dídeanaithe aitheanta ann ná daoine a tháinig go hÉirinn, a rinne iarratas ar chosaint/tearmann idirnáisiúnta, agus a fuair cinneadh dearfach maidir lena n-iarratas.

Fuarthas amach sa taighde go n-áirítear bacainní príomhshrutha ar dhídeanaithe ag bogadh isteach i dtithíocht uathrialach ganntanas sa soláthar tithíochta sóisialta agus inacmhainne agus neamhdhóthanacht i seirbhísí tacaíochta príomhshrutha.

Áirítear le bacainní breise nádúr ad hoc an chórais scaipthe, bacainní teanga agus easpa faisnéise, agus leithcheal.

Ó Eanáir 2024, bhí beagnach 6,000 duine le stádas Cosanta Idirnáisiúnta a d’fhéadfadh, i bprionsabal, bogadh ar aghaidh go tithíocht uathrialach, ina gcónaí i gcóiríocht arna soláthar ag an rialtas (IPAS).

B’ionann sin agus thart ar 22% de na cónaitheoirí iomlána, méadú suntasach ó 2020, nuair a bhí an stádas seo ag thart ar 14% díobh siúd i gcóiríocht IPAS.

Tá impleachtaí móra ag an líon mór dídeanaithe atá i gcóiríocht arna soláthar ag an rialtas ar an gcumas cóiríocht a chur ar fáil d’iarratasóirí nua, a raibh breis agus 1,800 acu ag fanacht ar thairiscint lóistín ó mhí na Bealtaine 2024.

Mar sin féin, fuair an taighde amach go bhféadfadh roinnt dídeanaithe bogadh ar aghaidh, agus thart ar 2,000 duine ag dul ar aghaidh ó chóiríocht IPAS in 2023.

Léirigh sé freisin, áfach, nach raibh aon mheicníocht ann chun torthaí an ghrúpa seo a rianú a luaithe a d’fhág siad cóiríocht IPAS.

Rinne an taighde seo, arna chómhaoiniú ag an Aontas Eorpach agus Roinn Dlí agus Cirt na hÉireann, iniúchadh ar rochtain ar thithíocht uathrialach do dhídeanaithe a bhfuil cónaí orthu i gcóiríocht arna soláthar ag an rialtas, ag iarraidh tuiscint a fháil ar an mbeartas, ar an rialachas agus ar na seirbhísí ábhartha a mbíonn tionchar acu ar a dtorthaí tithíochta, chomh maith le dúshláin agus dea-chleachtais.

Ba é easpa soláthair tithíochta sóisialta agus tithíocht inacmhainne ar cíos an príomhbhac a aithníodh.

I measc na mbacainní príomhshrutha eile bhí neamhdhóthanacht na seirbhísí tacaíochta príomhshrutha mar ÍCT (le heaspa réadmhaoine ar fáil agus an gá le híocaíochtaí breise); seirbhísí ró-ualaithe a bhaineann le tithíocht (lena n-áirítear tithíocht shóisialta, oibrithe tacaíochta túslíne, seirbhísí easpa dídine).

Fuarthas amach go bhfuil na bacainní sin go háirithe faoi mhíbhuntáiste dóibh siúd a bhfuil riachtanais bhreise acu agus a bhfuil easpa eolais nó soiléire in údaráis áitiúla faoi chearta agus teidlíochtaí dídeanaithe.

Bhain roinnt bacainní a sainaithníodh leis an gcóras chun cóiríocht a chur ar fáil do dhídeanaithe aitheanta agus iad a chomhtháthú, amhail an córas scaipthe, nach measann tithíocht, fostaíocht nó seirbhísí fadtéarmacha sa limistéar; an cleachtas dídeanaithe a aistriú go cóiríocht dhifriúil tar éis 1-2 bhliain le stádas; agus easpa comhordaithe agus pleanála do theaghlaigh athaontaithe.

I measc na mbacainní eile a aithníodh bhí bacainní teanga agus easpa rochtana ar fhaisnéis agus líonraí, idirdhealú ag tiarnaí talún, agus saincheist shíceolaíoch.

Fuarthas amach sa taighde freisin go raibh dúshláin le sárú ag soláthraithe seirbhíse lena n-áirítear easpa acmhainní agus láimhdeachas ard foirne d’Eagraíochtaí Neamhrialtasacha agus d’údaráis áitiúla; neamh-chomhsheasmhacht idir cuir chuige na n-údarás áitiúil éagsúla agus/nó easpa soiléireachta i measc na n-údarás áitiúil maidir le teidlíochtaí an ghrúpa seo.

I measc na ndea-chleachtais a tuairiscíodh bhí tabhairt isteach buanfhoirne lánpháirtithe, arna maoiniú ag an Roinn Imeasctha, i ngach údarás áitiúil agus athchuspóirí cur chuige ilpháirtithe leasmhara/ilghníomhaireachta agus meicníochtaí comhordaithe chun tacú le comhtháthú na dtairbhithe de chosaint shealadach ó Úcráin agus iarratasóirí ar chosaint idirnáisiúnta.

Aithníodh comhoibriú idir gníomhaithe éagsúla atá ag obair ar an aistriú chuig tithíocht uathrialach do dhídeanaithe aitheanta.

D’éascaigh struchtúir rialachais fhoirmiúla cineálacha áirithe comhair agus bhí cinn eile ad hoc agus bunaithe ar chaidreamh.

Aithníodh prótacail chomhoibrithe foirmeálta mar dhea-chleachtas.

Dúirt comhúdar na tuarascála Keire Murphy gur léirigh an taighde go bhfuil dúshlán dúbailte le sárú ag Éirinn maidir le tithíocht agus cumas a fhorbairt chun inimirce a bhainistiú.

“Léiríonn an tuarascáil seo, cé go bhfuil tacaíochtaí spriocdhírithe cosúil le cásoibrithe tithíochta tábhachtach chun na bacainní sonracha atá roimh an ngrúpa seo a shárú, is deacair torthaí tithíochta a fheabhsú de bharr na ndúshlán príomhshrutha.”Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button