News

Foilsíonn rialtóir meán rialacha nua sábháilteachta ar líneTá dréacht-Chód Sábháilteachta Ar Líne nuashonraithe foilsithe ag an rialtóir meán, Coimisiún na Meán, a chuirfear faoi bhráid an Choimisiúin Eorpaigh inniu lena mheasúnú.

Nuair a bheidh an próiseas críochnaithe sna míonna amach romhainn, tiocfaidh na rialacha i bhfeidhm maidir le hardáin chomhroinnte físeáin a bhfuil a gceanncheathrú san AE in Éirinn.

Beidh an cód ina cheangal dlí agus gearrfar fíneálacha suas le €20 milliún ar ardáin as sáruithe ar na rialacha.

Beidh ar ghnólachtaí meán sóisialta leanaí a chosaint ar chineálacha ar leith d’ábhar díobhálach ar líne lena n-áirítear an chibearbhulaíocht, chomh maith le hábhar a chothaíonn neamhoird itheacháin agus féindochar nó féinmharú.

Beidh ar ardáin cosc ​​a chur ar uaslódáil nó ar chomhroinnt raon ábhar mídhleathach, lena n-áirítear gríosú fuatha nó foréigin.

Beidh ar chuideachtaí teicneolaíochta dearbhú aoise a úsáid chun leanaí a chosc ó dhul i ngleic le pornagrafaíocht nó foréigean gan ghá ar líne.

Beidh orthu rialuithe tuismitheoirí a sholáthar freisin maidir le hábhar a d’fhéadfadh dochar a dhéanamh d’fhorbairt fhisiciúil, mheabhrach nó mhorálta leanaí faoi 16 bliana d’aois.

Coimisiún na Meán is also responsible for the Irish implementation of the EU’s set of online safety rules known as the Digital Services Act (DSA).

Éilíonn an DSA ar ghnólachtaí móra teicneolaíochta níos mó a dhéanamh chun ábhar mídhleathach agus díobhálach a phóilíniú ar a n-ardáin, lena n-áirítear srian a chur le scaipeadh na dífhaisnéise, ábhar mídhleathach a bhaint go tapa agus cosaint níos fearr a thabhairt do leanaí a úsáideann an t-idirlíon.

Rithfidh an Cód Sábháilteachta Ar Líne in éineacht leis an DSA agus beidh sé mar chuid de chreat iomlán sábháilteachta idirlín na hÉireann.

Córais molta nach bhfuil clúdaithe ag an gcód

Is halgartaim iad córais molta a chinneann an méid a fheiceann úsáideoirí meáin shóisialta bunaithe ar shonraí pearsanta amhail stair chuardaigh, ceannacháin san am a chuaigh thart, aois agus suíomh.

Thug grúpaí feachtais agus taighdeoirí foláireamh gur minic a bhíonn ábhar míchuí le feiceáil i bhfothaí úsáideoirí mar thoradh ar na halgartaim seo a chuireann rudaí ar nós gráin, antoisceachas, neamhoird itheacháin agus féindochar chun cinn.

Reáchtáladh comhairliúcháin maidir le plean sábháilteachta córais molta a áireamh sa Chód Sábháilteachta Ar Líne ach níor tharla sé sin.

Dúirt Coimisiún na Meán, cé go n-aithníonn sé go bhféadfadh tionchair dhíobhálacha a bheith ag córais mholtóirí ar úsáideoirí, go háirithe leanaí, is fearr a bheidh sé in ann dul i ngleic leis na contúirtí a d’fhéadfadh a bheith ag baint leis na córais sin tríd an Acht um Sheirbhísí Digiteacha a chur i bhfeidhm.

“D'oscail an Coimisiún Eorpach imscrúduithe le déanaí ar TikTok agus Meta a bhain go páirteach lena gcórais molta agus a dtionchar ar leanaí agus daoine óga faoin Acht um Sheirbhísí Digiteacha,” a dúirt an rialtóir.

“Coimisiún na Meán is supporting the European Commission in its investigations as the Digital Services Coordinator in Ireland,” it added.

Dífhaisnéis nach bhfuil clúdaithe ag an gcód

Níl an dífhaisnéis clúdaithe go sonrach sa dréachtchód.

Dúirt Coimisiún na Meán, nuair a thrasnaíonn dífhaisnéis an tairseach de bheith ina ábhar mídhleathach atá clúdaithe ag an DSA, nó ina ábhar rialaithe faoin dréachtchód, go gcaithfidh ardáin cosc ​​a chur ar é a uaslódáil nó a roinnt.

“Faoin dréachtchód, caithfidh ardáin litearthacht na meán a chur chun cinn dá n-úsáideoirí, agus tuarascálacha a fhoilsiú ar a n-iarrachtaí. Is féidir le litearthacht sna meáin cabhrú le húsáideoirí dí-eolas a aithint, rud a íoslaghdaíonn a éifeachtaí díobhálacha,” a dúirt an rialtóir.

“Tá oibleagáidí breise ar na hardáin is mó san Acht um Sheirbhísí Digiteacha chun na rioscaí a bhaineann lena gcuid seirbhísí i réimsí amhail sláine toghcháin agus sláinte an phobail a mheasúnú agus a mhaolú, rud a chuideoidh le dul i ngleic le tionchair na dífhaisnéise agus na mífhaisnéise,” a dúirt sé.

Cad iad na hardáin atá clúdaithe?

In January, Coimisiún na Meán named the ten video-sharing platforms that will be covered by the Online Safety Code.

Is iad sin Facebook, Instagram, YouTube, Udemy, TikTok, LinkedIn, X, Pinterest, Tumblr agus Reddit.

Tá caingne Ard-Chúirte glactha ag Tumblr agus Reddit araon i gcoinne Choimisiún na Meán ag áitiú nár cheart iad a ainmniú mar ardáin chomhroinnte físeáin.

Cé go bhfuil an-tóir ar Snapchat i measc daoine óga, níl sé san áireamh ar liosta na n-ardán ainmnithe.

Tá sé seo amhlaidh toisc nach bhfuil ceanncheathrú an AE aige in Éirinn.

Nuair a fiafraíodh de faoi Snapchat a rialáil, tá sé ráite ag Coimisiún na Meán go mbeidh sé ag obair go dlúth lena chomhghleacaithe rialála i mballstáit eile an AE chun ardáin a choinneáil cuntasach ar an gcaoi a gcoimeádann siad a n-úsáideoirí sábháilte.

Cad ba chúis leis an dréacht is déanaí seo den chód?

Fuarthas 55 freagra ar ghlao ar ionchur ón bpobal agus ó gheallsealbhóirí leasmhara maidir leis an gcur chuige maidir le forbairt an chóid agus na dochair ar cheart aghaidh a thabhairt orthu.

Coimisiún na Meán procured an expert report from PA Consulting on online harms.

Coimisiúnaíodh suirbhé poiblí chomh maith le comhairliúchán poiblí ar an dréachtchód roimhe seo a mheall 1,400 freagra.

“Léirigh líon na bhfreagairtí ar an gcomhairliúchán poiblí a thábhachtaí atá sé Cód a thabhairt chun críche a dhéanann foráil maidir le sábháilteacht fheabhsaithe do leanaí agus don phobal i gcoitinne ar líne, a leagann amach idirghabhálacha comhréireacha agus éifeachtacha, agus a fhéadfaidh oibriú taobh lenár gcumhachtaí faoin DSA,” dúirt Coimisiún na Meán.

Dúirt an Coimisinéir um Shábháilteacht Ar Líne, Niamh Hodnett, gur céim thábhachtach chun tosaigh é an cód nuashonraithe chun ardáin a choinneáil cuntasach maidir le daoine a choinneáil sábháilte ar líne.

“Cuireann sé san áireamh freagraí ar ár gcomhairliúchán poiblí agus ár gcomhairliúchán lenár gCoiste Comhairleach Óige,” a dúirt Ms Hodnett.

“Tá an Cód á chur in iúl againn don Choimisiún Eorpach anois agus nuair a bheidh an próiseas sin críochnaithe cuirfimid i bhfeidhm é níos déanaí i mbliana.”

Dúirt Cathaoirleach Feidhmiúcháin Choimisiún na Meán, Jeremy Godfrey go gcinnteoidh an Coimisiún go n-úsáidfidh sé a raon iomlán cumhachtaí chun eispéiris ar líne daoine a fheabhsú.

“In éineacht lenár gcumhachtaí faoi Acht um Sheirbhísí Digiteacha an AE agus an Rialachán maidir le hÁbhar Sceimhlitheoireachta Ar Líne, tabharfaidh an Cód Sábháilteachta Ar Líne sraith láidir uirlisí dúinn chun saol daoine a fheabhsú ar líne,” a dúirt an tUasal Godfrey.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button