News

Iarrann an Coimisiún Tithíochta athshocrú beartais 'radacach'


D’iarr an Coimisiún Tithíochta go ndéanfaí “athshocrú radacach straitéiseach ar bheartas tithíochta” agus meastar go bhfuil easnamh tithíochta bunúsach in Éirinn de suas le 256,000 teach.

Bunaíodh an comhlacht saineolaithe mar chuid den Chlár don Rialtas chun scrúdú a dhéanamh ar shaincheisteanna tithíochta, ar nós an tsoláthair.

Ina thuarascáil, a cuireadh faoi bhráid an Aire Tithíochta Darragh O’Brien níos luaithe an mhí seo, díríonn an Coimisiún ar “cinnteoireacht neamhéifeachtach agus déanamh beartais fhrithghníomhach nuair a bhíonn seachaint riosca chun tosaigh”.

Éilíonn forbhreathnú feidhmiúcháin na tuarascála, atá feicthe ag Nuacht RTÉ, go ndéanfaí “gníomh éigeandála” chun dul i ngleic leis an “easnamh tithíochta”.

I gcuid eile den tuarascáil a scrúdaíonn riachtanas tithíochta na hÉireann, measann an Coimisiún go bhfuil an buneasnamh tithíochta idir 212,500 agus 256,000 teach bunaithe ar fhigiúirí Dhaonáireamh 2022.

Tagraíonn sé seo do “éileamh pent-up” sa chóras, sula gcuirtear fachtóirí eile ar nós fás daonra amach anseo agus imirce isteach san áireamh.

Cuireadh an tuarascáil faoi bhráid an Aire Tithíochta Darragh O'Brien níos luaithe an mhí seo

Deir an tuarascáil go bhfuil “seachadadh éigeandála” ag teastáil chun freastal ar an easnamh seo.

Tógann sé figiúr lár-réimse de 235,000 teach (idir 212,500 go 256,000) mar an leibhéal “éigeandála” a theastaíonn idir 2025 agus 2034.

Bunaithe ar na figiúirí seo, chaithfí meán bliantúil de 23,500 teach a sheachadadh díreach chun aghaidh a thabhairt ar an easnamh, sula ndéanfaí breithniú ar riachtanais tithíochta amach anseo.

Tuigtear go gcaithfí an sprioc bhliantúil seo, chun aghaidh a thabhairt ar an easnamh, a sheachadadh i dteannta leis na pleananna seachadta tithíochta atá ann cheana féin.

Faoi spriocanna reatha Tithíocht do Chách, tá 33,000 teach ar an meán le seachadadh idir 2022 agus 2030.

Chiallódh sé seo go mbeadh ar an meán seachadadh bliantúil tithe idir 2025 agus 2034 níos mó ná 56,000 aonad.

Measann an Coimisiún freisin an leibhéal seachadta riachtanach má laghdaítear meánmhéid na dteaghlach go 1.9 duine agus má mhéadaítear an daonra go 7.25 milliún faoi 2050. I gcás dá leithéid bheadh ​​81,400 teach ar an meán ag teastáil in aghaidh na bliana.

Léiríonn sé freisin, áfach, más é meánmhéid a dteaghlach ná 2.4 duine agus mura n-ardaíonn an daonra ach go 6.25 milliún duine, nach dteastaíonn ach 33,400 teach ar an meán in aghaidh na bliana.

Iarrann an Coimisiún Tithíochta go ndéanfaí “méadú spriocdhírithe ar an gcion de thithíocht shóisialta agus chostas-chíosa go 20% den stoc náisiúnta”.

I measc na 83 moladh a rinne sé tá ceann chun “Feidhmeannach Maoirseachta ar Sheachadadh Tithíochta” a bhunú chun “comhordú a thiomáint trasna reachtaíochta, rialacháin agus cleachtais riaracháin”.

De réir an choimisiúin, tá líon na dteaghlach in Éirinn faoi láthair ardaithe go saorga mar gheall ar ghanntanas tithíochta.

Faoi na spriocanna reatha, tá 33,000 teach ar an meán le seachadadh idir 2022 agus 2030.

Faigheann sé amach freisin go bhfuil “Éire, i gcomparáid lenár gcomhpháirtithe Eorpacha, ar cheann de na leibhéil is airde caiteachais phoiblí ar thithíocht, ach fós ar cheann de na torthaí is boichte”.

Creideann sé, cé gur féidir le sonraí sonracha maidir le soláthar tithíochta a bheith “casta, nach bhfuil an straitéis iomlán chun córas tithíochta inbhuanaithe a bhaint amach go rathúil casta”.

Admhaíonn sé, áfach, go bhfuil “roinnt ceisteanna práinneacha a bhfuil tionchar acu ar thithíocht in Éirinn faoi láthair, ar nós boilsciú ard sa tionscal tógála, moill sa chóras pleanála agus brúnna géara ar infhaighteacht cóiríochta”.

Deir sé freisin go bhfuil “fócas fadtréimhseach an choimisiúin, tá na moltaí atá leagtha amach sa tuarascáil seo dírithe ar bheartas tithíochta a mhúnlú amach anseo”.

De réir an choimisiúin, tá maoiniú de thart ar €16-€20 billiún in aghaidh na bliana ag teastáil chun an leibhéal riachtanach tithíochta a sheachadadh, ag cur leis gur cheart go dtiocfadh sé seo ó fhoinsí poiblí agus príobháideacha araon.

Sa bhuiséad deireanach, leithdháil an Rialtas beagnach €7 billiún ar an Roinn Tithíochta, agus bhí €5.1 billiún de sin le caitheamh ar thionscadail chaipitil. In 2022, mheas an Rialtas go raibh luach thart ar €6 billiún de mhaoiniú forbartha príobháidí sa mhargadh gach bliain.

Molann an tuarascáil seo ón gCoimisiún Tithíochta go bhfuil gá le méadú suntasach ar mhaoiniú príobháideach agus poiblí.

Bhunaigh an tAire O'Brien an Coimisiún Tithíochta in 2021. Tá sé le foilsiú ina iomláine fós.

I measc a 14 chomhalta bhí an tOllamh Ronan Lyons ó Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath agus Daft.ie. Bhí iar-Rúnaí Ginearálta an ICTU Patricia King agus an forbróir réadmhaoine Michael O'Flynn ar an gcoimisiún freisin.

Thionóil sé breis agus 200 cruinniú agus chuala sé ó níos mó ná 70 saineolaí tithíochta agus tionscail le linn a théarma.

Ar leithligh, d’ullmhaigh an Coimisiún tuarascáil freisin ar fhoclaíocht atá molta do reifreann ar thithíocht, a cuireadh faoi bhráid an Aire anuraidh. Cuireadh tuarascáil mionlaigh ar an ábhar céanna faoi bhráid an Aire freisin, a fuair tacaíocht ó thriúr comhalta den Choimisiún.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button