News

Iarratasóirí IP le stádas nach bhfuil in ann ionaid a fhágáilFuarthas amach i gcigireachtaí a rinne an tÚdarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte (HIQA) ar ionaid IPAS le déanaí gur fhan roinnt cónaitheoirí a bhfuil stádas dídeanaithe nó cosanta coimhdí acu i Soláthar Díreach mar gheall ar easpa cóiríochta eile.

Ag ionad amháin, bhí stádas faighte ag formhór na gcónaitheoirí, ach ní raibh siad in ann leas a bhaint as cóiríocht níos oiriúnaí.

I mí Eanáir, ghlac HIQA an fheidhm monatóireachta agus iniúchta a dhéanamh ar ionaid bhuana de chuid na Seirbhíse Cóiríochta Idirnáisiúnta um Chosaint (IPAS) i gcomparáid le caighdeáin náisiúnta.

D’fhoilsigh sé a chéad cheithre thuarascáil chigireachta an mhí seo caite. Foilsíodh ocht dtuarascáil eile inniu.

Fuarthas amach i gcigireacht ar an Ionad Hibernian i gCo. Laoise go raibh stádas dídeanaithe nó cosanta coimhdí faighte ag 75% díobh siúd a fuair cóiríocht.

Tráth na cigireachta trí mhí ó shin, bhí 40 cónaitheoir ó sheacht dtír dhifriúla ina gcónaí sa chóiríocht, 19 leanbh ina measc.

Dhearbhaigh an soláthraí do HIQA go gcruthódh an fhoireann shinsearach doiciméad scoir scríofa do chónaitheoirí ar deonaíodh cineál stádais dóibh, chun cabhrú leo aistriú go saol lasmuigh den tseirbhís.

As na hocht dtuarascáil chigireachta a foilsíodh inniu, fuarthas amach go raibh an leibhéal is airde neamhchomhlíonta caighdeáin ag an Óstán Hibernian.

Cé go raibh dea-bhail ar struchtúr fisiciúil an fhoirgnimh, léirigh na cónaitheoirí míshásta leis an easpa imscrúdaithe agus bainistíochta cuí ar dhíospóidí.

Fuair ​​na cigirí amach nach raibh aon chóras i bhfeidhm le haghaidh “comhairliúchán bríoch” leis na cónaitheoirí maidir le reáchtáil na seirbhíse nó a dtaithí uirthi.

Ní dhearnadh aon ghrinnfhiosrúchán garda, ná ní dhearnadh aon seiceálacha póilíneachta idirnáisiúnta ar roinnt ball foirne a raibh cónaí orthu thar lear ar feadh tréimhsí níos faide ná sé mhí.

Dhearbhaigh an soláthraí do HIQA go raibh méadú tagtha ar líon na mball foirne a raibh dearbhuithe grinnfhiosrúcháin na ngardaí ar chomhad acu ó rinneadh an chigireacht, agus go ndéanfaí breithmheasanna faoi thús mhí an Mheithimh.

Ag Atlantic House i bPort Láirge, fuair cigirí amach go raibh ardú suas le 50% tagtha ar phraghas na n-earraí sa siopa san Ionad IPAS.

Mar thoradh air sin d’iarr HIQA athbhreithniú cuimsitheach ar an liúntas córas pointí seachtainiúla a úsáideann cónaitheoirí mar mhalairt ar bhia agus ar mhíreanna neamhbhia.

Chinn cigirí go raibh cuid de na táirgí sa siopa “daor go leor”, i bhfianaise líon na bpointí a fuair cónaitheoirí.

Fuarthas amach in athbhreithniú ar tháirgí, mar shampla, gur chosain ceithre rolla páipéir leithris €3.90 (le pointe amháin cothrom le €1), marmaláid costas €4, agus chosain canna trátaí €1.50.

Ba é ba chúis leis seo go páirteach ná brandaí na n-earraí a stocáladh, ach ba thoradh é freisin ar mharcáil suas airgeadais ar tháirgí de réir na tuarascála.

Bhí praghas €4.90 ar bhuidéal beag meala agus thug cigirí faoi deara go raibh marcáil suas de thart ar 34%.

Mar an gcéanna, b'ionann costas na mbuidéil uisce do chónaitheoirí agus 50% den mhéid a ceannaíodh dóibh.

Ba é an tionchar foriomlán a bhí ann nach raibh sé d’acmhainn ag cónaitheoirí go leor earraí bia a cheannach leis na pointí a leithdháileadh orthu chun aiste bia réasúnta substaintiúil a sholáthar, de réir HIQA.

'as ár smacht'

Fuarthas go raibh sé seo thar a bheith deacair dóibh siúd a tháinig le déanaí agus ag brath go hiomlán ar na pointí a bhí ar fáil dóibh, chomh maith leo siúd a raibh riochtaí leighis orthu a bhí á mbainistiú go páirteach trí aiste bia.

Ina theannta sin, toisc go gceanglaíodh ar chónaitheoirí na pointí seo a úsáid chun earraí neamhbhia a cheannach ar nós soláthairtí glantacháin agus earraí maisíochta pearsanta, dúirt go leor acu le cigirí go minic go gcaithfeadh siad dearmad a dhéanamh ar cheann eile.

Fuarthas amach i sampla d’admhálacha na gcónaitheoirí gur annamh a bheadh ​​dóthain pointí acu chun feoil a cheannach, de ghnáth uair sa tseachtain, agus i gcásanna áirithe, uair sa choicís.

D'iarr HIQA go ndéanfaí athbhreithniú iomlán ar an gcóras chun a chinntiú go mbeadh na cónaitheoirí san ionad in ann íoc as riachtanais, agus nach raibh siad faoi mhíbhuntáiste mar gheall ar nádúr féinfhreastail na seirbhíse.

Cé go ndúirt an soláthraí go ndéanfadh sé athbhreithniú ar an siopa, thug sé le fios go bhfuil cuid mhór de seo “as ár smacht”.

Dúirt sé go bhféadfadh nach leor an 45 pointe reatha in aghaidh an duine fásta a socraíodh seacht mbliana ó shin “a thuilleadh i bhfianaise na rátaí boilscithe sna blianta idir an dá linn”.

Dúirt sé freisin go raibh sé toilteanach aistriú go córas dearbhán, áit ar féidir le cónaitheoirí rochtain a fháil ar a gcuid siopadóireachta go léir sna hollmhargaí áitiúla dá bhféadfadh sé cead na Roinne a fháil.

Ag an Glenvera Hotel, atá ina Ionad IPAS i gCorcaigh a fhreastalaíonn ar 110 fear, fuarthas amach nach raibh bearta slándála leordhóthanach.

Cé go raibh rochtain ag cónaitheoirí ar spásanna príobháideacha nach ndearna TCI monatóireacht orthu, dúirt an tuairisc chigireachta go raibh gá le feabhsuithe lena chinntiú go raibh úsáid CCTV san ionad “éifeachtach”.

Mar shampla, fuair na cigirí go raibh rochtain ag neamhchónaitheoirí ar sheomra leapa cónaitheora roimhe seo ina raibh imní orthu maidir le líomhaintí faoi ghníomhaíocht mhídhleathach drugaí.

Cé gur úsáideadh an scannán TCI chun obair leantach a dhéanamh ar na hábhair imní seo, ní raibh foireann an ionaid ar an eolas go dtí gur chuir na cónaitheoirí iad ar an eolas de réir na tuarascála.

Dúirt an soláthraí go maolódh athbhreithniú foirne aon rioscaí slándála maidir le huaireanta cuairte agus socruithe a choinneáil san ionad.

Rinneadh cigireacht ar cheann de na hIonaid Soláthair Dhírigh is faide bunaithe sa tír, Seirbhís Cóiríochta Shráid an Mhuilinn i gCorcaigh, i mí Feabhra.

Forbraíodh an t-ionad chun tacaíocht a sholáthar d’iarratasóirí ar chosaint idirnáisiúnta sna 1990idí agus tráth na cigireachta trí mhí ó shin, bhí 288 cónaitheoir ann.

Bhuail cigirí le 31 áitritheoir aosach agus 26 leanbh a dúirt, go príomha, go raibh siad sásta leis na háiseanna agus leis an gcóiríocht.

Cosúil le cónaitheoirí in Óstán an Hibernian i Laois, fuair cigirí go raibh stádas dídeanaithe nó cosanta coimhdí faighte ag cuid acu siúd ar Shráid an Mhuilinn, agus fógra ag lorg lóistín príobháideach lasmuigh.

Mar gheall ar an easpa cóiríochta eile a bhí ar fáil, áfach, ní raibh sé seo indéanta i gcónaí.

Bhí grinnfhiosrúchán nuashonraithe ag teastáil ó thriúr ball foirne i Sráid an Mhuilinn, agus bhí gá le seiceálacha póilíneachta idirnáisiúnta ar 26 ball foirne a bhí ina gcónaí lasmuigh d'Éirinn ar feadh tréimhse sé mhí nó níos mó.

Ní raibh teistiméireachtaí fostaíochta i gcomhad d'aon bhall foirne agus ní raibh tuairiscí poist i gcomhaid na mball foirne go léir a athbhreithníodh.

Mar fhreagra, dúirt an soláthraí le HIQA go raibh an t-athghrinnfhiosrúchán ar fad cothrom le dáta amhail an 25 Márta agus léirigh sé go raibh súil aige go mbeadh na Seiceálacha Idirnáisiúnta Póilíní críochnaithe faoi dheireadh mhí Aibreáin.

Ar an gcaoi chéanna, fuarthas amach in athbhreithniú ar chomhaid foirne ag Muiríne Mhic Eoin i gCo. Chiarraí nár chinntigh an soláthraí seirbhíse go ndearnadh grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána a nuashonrú gach trí bliana do bhaill foirne.

Ní raibh seiceálacha póilíní ar fáil ach an oiread do bhaill foirne a raibh cónaí orthu i dtíortha eile ar feadh sé mhí nó níos faide.

Ina theannta sin, theip ar an soláthróir seirbhíse a chinntiú go raibh grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána curtha i gcrích do roinnt oibrithe tacaíochta a bhí ag soláthar seirbhísí san ionad.

Dúirt an soláthraí go raibh grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána agus seiceálacha thar lear ar an bhfoireann ar fad críochnaithe faoi Aibreán agus go raibh siad coinnithe i gcomhad.

Maidir leis an bhfoireann ag Muiríne Mac Eoin, dúirt HIQA gur léir go raibh siad spreagtha chun seirbhís ar ardchaighdeán a sholáthar.

Labhair cónaitheoirí go dearfach freisin faoin bhfoireann foirne.

Bhí cóiríocht ag Globe House i gCo. Shligigh do 163 cónaitheoir ag am an iniúchta i mí Feabhra.

Ar an iomlán, dúirt cónaitheoirí gur mhothaigh siad sábháilte, sásta agus gur chuala siad.

Chinn na cigirí go raibh struchtúr eagraíochtúil i bhfeidhm agus go raibh bainisteoirí soiléir faoina róil agus faoina réimsí freagrachta.

Rinneadh iniúchadh freisin ar cheann de na hionaid bheaga Emmet Lodge i gCo. Bhaile Átha Cliath.

Ag an am, bhí sé ag freastal ar 11 fear as sé thír.

‘Imeascadh dearfach pobail’

Dúirt na cónaitheoirí go raibh an fhoireann sochaideartha agus cabhrach agus dúirt siad go raibh siad compordach ag cur aon imní in iúl.

In ainneoin stórais teoranta i seomraí áirithe agus nós imeachta gearán tearcfhorbartha, dúirt HIQA gur léirigh an fhoireann foirne, na bainisteoirí agus an soláthraí seirbhíse “tiomantas do sheirbhís ar ardchaighdeán a sholáthar, agus a d’oiriúnaigh cur chuige atá dírithe ar chearta an duine agus ar an duine. “.

Ag ionad i mBealach Conglais, Co. Chill Mhantáin, dúirt cigirí go raibh feabhsuithe ag teastáil maidir le rialachas agus bainistíocht na seirbhíse, lena n-áirítear bainistíocht riosca.

Dúirt siad, áfach, go raibh an tseirbhís a fhreastalaíonn ar 68 duine, lena n-áirítear 40 leanbh in aonaid teaghlaigh, á stiúradh ag foireann cháilithe, taithí agus inniúil a chinntigh go bhfuair na cónaitheoirí caighdeán maith cúraim agus tacaíochta.

Fuair ​​na cigirí amach go raibh an tseirbhís “ag obair go dian” chun tacú leis na cónaitheoirí imeascadh agus braistint muintearas a fhorbairt laistigh den phobal.

Tugadh cuireadh do na cónaitheoirí a bheith i gceannas ar pharáid Lá Fhéile Pádraig ar an mbaile, a “léiríodh tionchar an chomhtháthaithe dhearfach pobail seo”.

Fáiltíodh roimh chuairteoirí chuig an ionad, agus cuireadh ceart na gcónaitheoirí chun príobháideachta chun cinn, agus iad ag bualadh lena dteaghlach agus lena gcairde ina n-árasán féin.

Bhí seomra cruinnithe ar fáil freisin dá mb’fhearr leo bualadh le cuairteoir in áit neodrach.

Dúirt na cónaitheoirí a rinne an chigireacht go raibh siad sásta ina gcónaí san ionad agus labhair siad go hard as an gcineáltas, an tacaíocht agus an cúnamh a fuair siad ón bhfoireann.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button