News

Leas níos ísle i dteaghlaigh ó thithíocht níos boichte


Tá folláine shóisialta agus mhothúchánach níos ísle ag teaghlaigh a bhfuil cónaí orthu i dtithíocht ar chaighdeán níos boichte, de réir taighde a rinne an ESRI.

Léiríonn an taighde foilsithe is déanaí a rinneadh i gcomhpháirtíocht leis an nGníomhaireacht Tithíochta go dtuairiscíonn máithreacha atá ina gcónaí i dtithíocht neamhleor agus i gcomharsanachtaí ar chaighdeán níos boichte níos mó dúlagar, go mbíonn níos mó struis ar thuismitheoireacht, agus go dtuairiscíonn siad coinbhleacht níos mó agus níos lú cóngarachta lena leanaí.

Bíonn deacrachtaí sóisialta agus mothúchánacha níos mó os comhair leanaí na máithreacha seo ag naoi mbliana d'aois. Fuarthas amach sa tuarascáil go bhfuil ioncam ina thiománaí ríthábhachtach do cháilíocht na tithíochta agus na comharsanachta.

Is mó an seans go mairfeadh teaghlaigh ar ioncam íseal i dtithe mí-oiriúnacha (cosúil le coinníollacha tais nó cúng), bíonn sé ag streachailt leo a dtithe a théamh agus is dóichí go mbeidh siad ina gcónaí i gceantair ina bhfuil mí-ord níos mó agus leibhéil níos ísle bannaí agus tacaíochta i measc comharsana.

Tá ról tábhachtach ag rochtain fhadtéarmach ar acmhainní freisin, agus iad siúd atá eisiata ón margadh saothair (teaghlaigh aontuismitheora agus tuismitheoirí faoi mhíchumas) ag fulaingt ó thithíocht ar chaighdeán níos ísle.

Is mó an seans go mbeidh teaghlaigh leanaí faoi mhíchumas i dtithe atá mí-oiriúnach agus i gcomharsanachtaí le níos mó mí-ord agus níos lú tacaíochta sóisialta.

Is dóichí go bhfaighidh roinnt teaghlach de thionscnamh imirceach, go háirithe de bhunadh na hAfraice nó na hÁise, taithí ar thithíocht neamhleor, fiú ag cur a leibhéil ioncaim san áireamh.

Tá fadhbanna a bhaineann le cáilíocht tithíochta, nó a bhfuil orthu bogadh tí go minic, níos coitianta i measc na ndaoine a chónaíonn sa tithíocht phríobháideach ar cíos agus i dtithíocht shóisialta.

Is mó an seans go mbeidh teaghlaigh a bhfuil taithí acu ar imeachtaí díobhálacha saoil, mar fhadhbanna meabhairshláinte, andúile agus teagmháil leis an gcóras ceartais choiriúil, ag maireachtáil i dtithíocht neamhleor agus i gcomharsanachtaí mí-ordúil.

Nuair a bhíonn deacracht ag teaghlaigh a dtithe a théamh, tá nasc láidir ann le folláine na máthar. Tuairiscíonn siad comharthaí níos dúlagair, níos mó coimhlinte agus níos lú cóngaracht lena leanbh.

Tá stíl tuismitheoireachta níos naimhdeaí acu, bíonn níos mó struis ar thuismitheoireacht acu, agus tuairiscíonn siad caidreamh ar chaighdeán níos measa lena gcomhpháirtí.

Bíonn níos mó struis freisin ar mháithreacha atá i dtithíocht ar chaighdeán níos boichte, ar nós coinníollacha plódaithe nó tais, tuismitheoireacht a thuairisciú, caidreamh ar chaighdeán níos ísle lena gcomhpháirtí, agus bíonn comharthaí dúlagair orthu.

Bíonn comharthaí níos dúlagair ag máithreacha a chaitheann níos mó ama i dtithe ar cíos príobháideach (i gcomparáid le teach faoi úinéireacht), bíonn níos mó struis ar thuismitheoireacht agus bíonn stíl tuismitheoireachta níos naimhdeaí acu.

Tá nasc láidir idir cáilíocht na comharsanachta agus folláine na máithreacha.

Ag casadh ar leanaí, deir an tuarascáil go bhfuil deacrachtaí sóisialta agus mothúchánacha níos mó ag daoine a chaitheann níos mó ama ag fás aníos i gcoinníollacha tithíochta níos measa agus comharsanachtaí ar chaighdeán níos boichte ag naoi mbliana d'aois ná a bpiaraí.

Tarlaíonn sé seo toisc go bhfuil tionchar na tithíochta neamhleor ar fholláine na máithreacha ag dul chun dochair d’fholláine a leanaí de réir na tuarascála.

Mar shampla, is minic a bhíonn níos mó struis ar thuismitheoirí a bhfuil cónaí orthu i dtithíocht neamhdhóthanach, agus bíonn baint ag baint le níos mó deacrachtaí sóisialta agus mothúchánacha ina gcuid leanaí nuair a bhíonn tuismitheoireacht níos struis.

Is cosúil go mbíonn deacrachtaí sochmhothúchánacha le sárú ag leanaí i dtithe a mbíonn deacracht ag teaghlaigh leo a choinneáil te nó i gcomharsanachtaí níos mí-ordúla mar gheall ar strus níos mó, dúlagar agus stíl tuismitheoireachta a máthar.

Is cosúil go mbíonn deacrachtaí sochmhothúchánacha ag leanaí i dtithe a mbíonn deacrachtaí ag teaghlaigh a choinneáil te

Dúirt an ESRI go leagann an taighde béim ar an tábhacht a bhaineann le dul i ngleic le cáilíocht tithíochta agus comharsanachta chun folláine teaghlaigh agus leanaí a chur chun cinn.

Tugann céatadán na dteaghlach a fuarthas ag streachailt lena dtithe a théamh le fios go bhfuil gá le tacaíochtaí d'uasghrádú (aisfheistiú) chomh maith le cúnamh airgeadais spriocdhírithe breise do theaghlaigh ar ioncam íseal.

Leagann an tuarascáil béim freisin ar a thábhachtaí atá sé tacaíochtaí a chur i bhfeidhm do thuismitheoirí, lena n-áirítear iad siúd a bhfuil leanaí in aois scoile acu, atá leabaithe i scoileanna agus i bpobail de réir an ESRI.

Is lú an seans go mothaíonn teaghlaigh ar ioncam íseal go bhfuil a gcomharsanachtaí áitiúla sábháilte agus tacúil, rud a léiríonn an gá atá le bearta chun tacú le forbairt pobail agus chun caipiteal sóisialta áitiúil a fheabhsú i gceantair faoi mhíbhuntáiste.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button