News

Níos mó ná 450 caingean dlí i gcoinne FSS mar gheall ar chibear-ionsaí


Tógadh 473 imeacht dlí san iomlán i gcoinne Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) ag eascairt as cibear-ionsaí 2021.

Léiríonn figiúirí a fuair Nuacht RTÉ gur eisíodh 140 litir réamhghníomhaíochta chuig FSS freisin.

Baineann na himeachtaí le héilimh um chosaint sonraí.

Tá an Ghníomhaireacht um Éilimh ar an Stát (SCA) ag bainistiú 12 éileamh díobhála pearsanta a tógadh i gcoinne an FSS, atá nasctha leis an gcibearionsaithe, agus tá imeachtaí dlí á seirbheáil maidir le 11 de na héilimh sin.

Baineann na héilimh díobhála pearsanta le tionchar síceolaíoch an tsáraithe sonraí.

Tá roinnt cásanna dlí os comhair Chúirteanna Breithiúnais an Aontais Eorpaigh (CJEU) faoi láthair a bhaineann leis na himeachtaí a eisítear i gcoinne an FSS.

Tá bac, ar feitheamh thoradh na gcásanna ábhartha CJEU, aontaithe nó iarrtha sna himeachtaí i gcoinne an FSS.

Is é inniu an tríú bliain de chibear-ionsaí an HSE.

Ar an 14 Bealtaine 2021, chuir mórionsaí earraí fuascailte isteach go forleathan agus chonacthas rochtain mhídhleathach agus cóipeáil mhídhleathach ar fhaisnéis a bhí á coimeád ar chórais ríomhaireachta.

Rinne cibearchoireachtaigh, atá nasctha leis an ngrúpa hacking Rúiseach Conti, an t-ionsaí ransomware.

Fuarthas amach in imscrúdú go raibh FSS ag feidhmiú ar chóras lag TF

Fuarthas amach in imscrúdú ar an sárú go raibh an FSS ag feidhmiú ar chóras TF lag agus nach raibh an saineolas ná na hacmhainní cibear-saineolais cuí aige.

Sainaithníodh roinnt ‘deiseanna a cailleadh’ roimh an ionsaí freisin.

Dúirt an HSE go bhfuil sé tar éis scríobh chuig na daoine go léir a ndeachaigh an cibear-ionsaí i bhfeidhm orthu agus ba é an uimhir dheireanach a ndearnadh teagmháil leo ná 90,936 duine.

D’iarr 1,445 duine san iomlán faisnéis leantach faoi Iarratais Rochtana d’Ábhar Sonraí (DSAR).

“Tá an FSS ag leanúint ar aghaidh ag déanamh monatóireachta ar an idirlíon agus go háirithe ar an nGréasán Dorcha agus go dtí seo níor aithníodh aon fhianaise gur roinneadh nó gur úsáideadh go calaoiseach aon sonraí tar éis an chibear-ionsaithe,” a dúirt urlabhraí de chuid FSS.

Is é an meastachán reatha ó FSS ná €102m ar chostas iomlán an chibear-ionsaithe ach fuarthas amach i dtuarascáil ó chomhlacht faire caiteachais an Stáit, an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste (C&AG), go mbeidh ar FSS beagnach €657m a chaitheamh thar thréimhse seacht gcinn. -tréimhse bliana chun feabhsuithe cibearshlándála a chur chun feidhme tar éis an tsáraithe.

An tseachtain seo caite, dúradh leis an Seanad nach bhfuil róil shinsearacha cibearshlándála ag FSS líonta ar bhonn buan, agus go bhfuil FSS ag leanúint ar aghaidh ag baint úsáide as córas oibriúcháin Windows 7 atá as dáta ar chuid dá feistí.

Poist shinsearacha 'criticiúla' FSS líonta – Seanadóir

“Bímis an-soiléir, go bhfeicfimid níos mó cibearionsaithe amach anseo ar ghníomhaireachtaí poiblí,” a dúirt Seanadóir Fhianna Fáil Malcolm Byrne.

“Tá sé seo ag tarlú ní hamháin in Éirinn, ach ar fud an domhain.”

“Ba cheart go mbeadh ionsaí FSS in 2021 ina fhíor-rabhadh dúinn agus ní faoi FSS amháin atá sé, baineann sé le gach seirbhís phoiblí,” a dúirt an tUasal Byrne.

“Tá sé ríthábhachtach anois go bhfuil na poist shinsearacha atá ag déileáil leis an gceist seo líonta laistigh den FSS ach freisin go bhfuil foghlaimí ar fud na hearnála poiblí chun a chinntiú nach ndéanfar ionsaí mar an gcéanna ar réimsí eile de sheirbhísí ríthábhachtacha amach anseo,” a dúirt sé.

Dúirt an HSE go nglacfaidh Damien McCallion ról an Phríomhoifigigh Teicneolaíochta agus Claochlaithe (CTTO) ar 1 Meitheamh.

Tá ról an Phríomhoifigigh Slándála Faisnéise (CISO) athfhógartha ag an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí agus is é an 16 Bealtaine an dáta deiridh le haghaidh iarratas.

Tá an dá ról líonta faoi láthair ar bhonn eatramhach.

“Tá cláir oibre leanúnacha iolracha ann atá dírithe ar aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna go léir a aibhsítear mar gheall ar an ionsaí, riosca a laghdú, cibear-athléimneacht a fhorbairt, agus cumas agus cumas cibearshlándála breise a fhorbairt trí fheidhm chibearshlándála tiomnaithe a bhunú faoi cheannaireacht a Príomhoifigeach Slándála Faisnéise (CISO) laistigh den FSS,” a dúirt urlabhraí.

“Bainistíonn agus freagraíonn FSS na mílte cibear-bhagairtí go bliantúil agus glacann sé bearta cuí chun feasacht ar bhagairtí reatha a chinntiú,” a dúirt an HSE.

Is cuimhin le máthair cur isteach ar choinní leighis

Is máthair de cheathrar leanaí a bhfuil riochtaí ainsealacha sláinte í Olive O’Connor (thíos) agus is saorálaí í freisin le Cumann Othar Éireann.

Olive O'Connor

Níl caingean dlí á ghlacadh aici i gcoinne an FSS ach, trí bliana ina dhiaidh sin, is maith is cuimhin léi an cur isteach agus an trína chéile a tharla de bharr an chibearionsaithe.

“Nuair a chuamar go dtí ár gcoinní, ní raibh aon rochtain acu ar na taifid leighis agus b'éigean uimhreacha taifid chairteacha sealadacha a thabhairt dúinn, rud a chuir an-bhéim orm mar is léir go raibh na taifid leighis an-tábhachtach do m'iníon,” Ms O'Connor. dúirt.

“Cuireadh an-bhéim orm faoi, ó thaobh mo pháistí go léir, fiú iad siúd nach raibh ag baint úsáide as na seirbhísí sláinte ag an am, ag smaoineamh ar cad é dá mbeadh a gcuid taifead agus comhad leighis ar fad imithe,” a dúirt sí.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button