News

Plean nial-charbóin gás a fhástar sa bhaile chun dul go dtí an Comh-AireachtaTabharfaidh an tAire Aeráide Eamon Ryan agus an tAire Talmhaíochta Charlie McConalogue plean chun gás baile nialasach a tháirgeadh ó fhéar agus dramhaíl orgánach os comhair na Comh-Aireachta ar maidin.

Tá sé mar aidhm ag an Straitéis Náisiúnta Bithmheatán bealach brabúsach a thabhairt d’fheirmeoirí chun ioncam breise a ghiniúint.

Meastar go bhféadfadh bithmheatán suas le 50% de ghás na hÉireann a theastaíonn a sholáthar laistigh de 15 bliana.

Tá cur síos á dhéanamh ar an straitéis mar an chéad mhórráiteas beartais in Éirinn ar bhithmheatán agus breathnaítear uirthi mar chloch mhíle thábhachtach i bhforbairt na hearnála dúchasach.

Dúirt an tUasal McConalogue go bhfuil glao Léirithe Suime (EO) á lorg aige anois ar dheontas Caipitil Bithmheatán de €40m.

Faoin straitéis, forbrófar suas le 200 gléasra díleá anaeróbach sa tír.

Is cuid lárnach de Phlean Gníomhaíochta Aeráide na hÉireann é córais fuinnimh a dhícharbónú, agus braithfidh sé ar fheidhmiú céimneach fuinnimh gaoithe agus gréine ar an gcósta agus amach ón gcósta.

Díleá anaeróbach

Is próiseas é díleá anaeróbach (AD) a chruthaíonn bithmheatán ó ábhar planda, sciodar ainmhithe agus dramhaíl bia.

Cruthaítear bithmheatán i ngléasraí díleá anaeróbach agus éilíonn an Plean Gníomhaíochta ar son na hAeráide go leor gléasraí chun 5.7 terrwatt-uair (TWh) a chruthú faoi 2030.

Bheadh ​​sé sin comhionann le thart ar 10% d’éileamh iomlán bliantúil na hÉireann ar ghás.

Is féidir bithmheatán a ghintear a instealladh isteach sa ghréasán gáis, rud a laghdóidh allmhairí agus cuirfidh sé ioncam nua féideartha ar fáil freisin d’fheirmeoirí atá in ann féar agus sciodar a sholáthar do na gléasraí mar amhábhar.

“Ó thaobh na talmhaíochta de, áireofar ar na tairbhí ioncam malartach feirme, infhaighteacht díleáite ag laghdú costais leasacháin agus ag soláthar roghanna eile úsáide talún d’fheirmeoirí a roghnaíonn éagsúlú den sórt sin,” a dúirt an tUasal McConalogue.

De réir anailíse roimhe seo ó thaighde feirme agus comhlacht comhairleach Teagasc, beidh tionchar suntasach ag an straitéis bithmheatán ar fheirmeoireacht in Éirinn, agus tionchar suntasach ar astuithe earnála freisin.

Dúirt Barry Caslin, Speisialtóir Fuinnimh agus Forbartha Tuaithe de chuid Teagasc, go mbeidh suas le 200 gléasra AD sa tír ag teastáil chun an sprioc 5.7TWh a bhaint amach agus go mbeidh go leor amhábhar de dhíth.

Dúirt sé: “Chun na spriocanna bithmheatán a bhaint amach beidh gá le limistéar talún iomlán measta de 120,000 heicteár (297,000 acra) chun an sadhlas atá riachtanach do phlandaí AD a chothú.

“Is é sin níos lú ná 3% den talamh talmhaíochta atá ar fáil.

“Chomh maith leis sin beidh sciodar geimhridh ó 1.3 milliún eallach ag teastáil, is ionann sin agus thart ar 20% de tháirgeadh sciodair eallaigh gheimhridh in Éirinn.”

Imní feirmeoirí

Tá 7 milliún eallach in Éirinn faoi láthair.

Beidh ioncam feirme nua mar thoradh ar thalamh a bhaint de tháirgeadh talmhaíochta agus roghnú gléasraí AD a sholáthar de réir mar a ghearrann feirmeoirí suas le trí ghearradh sadhlais nó barra eile in aghaidh na bliana do na plandaí.

Beidh laghdú ar astaíochtaí meatáin atá bunaithe ar bheostoc agus ar bheostoc mar thoradh air.

Beidh imní ar fheirmeoirí, áfach, go bhfuil an praghas a íoctar chun clárú le AD cothrom.

I ráiteas do Nuacht RTÉ, dúirt Cumann Soláthróirí Bainne Uachtarlainne na hÉireann (ICMSA): “Beidh spéis agus rannpháirtíocht feirmeoirí ag brath ar deireadh thiar ar cé acu an ndéanfaidh sé ciall dóibh.

“Ar a laghad, beidh rátaí íocaíochta ráthaithe ag teastáil ó fheirmeoirí a sholáthraíonn saoráidí AD ar feadh tréimhsí sainithe agus ní ráthaíochtaí doiléire nó léirithe dea-thola.”

Ina theannta sin, tá an tUasal Ryan ag smaoineamh ar oibleagáid a chur ar sholáthróirí breoslaí iontaise chun críocha téimh a chinntiú go bhfuil céatadán méadaitheach den fhuinneamh a sholáthraíonn siad in-athnuaite.

Tacóidh sé seo le forbairt an tionscail bithmheatán.

Cruthófar Grúpa nua Ardleibhéil Forfheidhmithe Bithmheatán ina roinn chun tacú le cur i bhfeidhm na Straitéise Náisiúnta Bithmheatán agus chun tuilleadh maoinithe a lorg do 2026.

‘Pointí Tipping Aeráide’

Déanfaidh an tUasal Ryan an Comh-Aireachta a thabhairt cothrom le dáta freisin maidir leis an ráta tapa ag a bhfuil an aeráid ag dul in olcas, ag dul in aghaidh réamhaisnéisí go leor eolaithe aeráide fiú.

Luaitear i meamram dar teideal ‘Aeráide Tipping Points,’ a ndearnadh cur síos go spleodrach air, má chuireann an Rialtas dlús leis na straitéisí agus na beartais aeráide go léir atá i bhfeidhm aige, is féidir le hÉirinn aghaidh a thabhairt ar dhúshláin na haeráide go díreach.

Inseoidh an tUasal Ryan dá chomhghleacaithe go bhfuil rudaí ag athrú cheana féin agus spriocanna iarfheistithe á bhriseadh mí i ndiaidh míosa agus 700 teach ag dul gréine gach seachtain.

Déarfaidh sé freisin go bhfuil ardú ar leibhéil na farraige, ar bhorradh stoirme agus ar thonnta foircneacha ina mbagairt atá ag síormhéadú ar chathracha agus ar bhailte cois cósta, agus go mbeidh gá le infheistíocht shuntasach, rud a d’fhéadfadh méideanna móra acmhainní rialtais a atreorú ó shláinte agus oideachas.

Meabhróidh an tUasal Ryan é sin don Chomh-aireacht Ba í 2023 an bhliain is teo ar taifead anseo.

I mí an Mheithimh, tharla tonn teasa an-mhór mara amach ón gcósta thiar nuair a shroich teocht dhromchla na farraige 5.5C os cionn an ghnáthleibhéil, rud a d’fhág go raibh báisteach trópaiceach agus an-chúng ann agus a rinne damáiste do thuilte flash.

Tuairisciú breise: Jog Mag RaollaighSource link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button