News

Stát a bhfuil 'éigeandáil Chosanta Idirnáisiúnta' aigeTá sé cloiste ag an Ard-Chúirt go bhfuil “éigeandáil Chosanta Idirnáisiúnta” ag an Stát, agus go bhfuil “na céimeanna riachtanacha agus féideartha” glactha aici chun a chuid oibleagáidí a chomhlíonadh dóibh siúd atá ag lorg tearmainn anseo “sa chomhthéacs sin”.

Ar an dara lá de chás Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas in aghaidh an Stáit mar gheall ar a mhainneachtain cóiríocht a chur ar fáil d’iarrthóirí tearmainn nua-theacht, dúirt an Chomhairle Shinsearach don Stát, David Conlan Smith leis an gcúirt go raibh an méadú ar líon na ndaoine a bhí ag lorg cosanta “go hiomlán. thar smacht an Stáit”.

Dúirt an tUasal Conlan Smith nach raibh “brúnna imirce intuartha” agus go raibh an Stát ag éileamh “Force Majeure i bhfianaise brú imirce”.

Chuala an chúirt go raibh méadú 59% tagtha ar an líon daoine a bhí ag lorg cosanta idir 2019 agus 2023, agus go raibh méadú 185% feicthe ag Éirinn.

Dúirt an tUasal Conlan Smith leis an gcúirt gur cuireadh cóiríocht ar fáil don Stát, ar 1 Meitheamh 2022, do 8,582 iarratasóir ar Chosaint Idirnáisiúnta.

Dúirt sé go bhfuil an chóiríocht méadaithe ag an Rialtas “faoi iolraí de 11 in dhá bhliain”.

Chuala an chúirt inniu go bhfuil freastal á dhéanamh ar 96,000 duine atá ag lorg cosanta, figiúr a chuimsíonn tairbhithe na hÚcráine de chosaint shealadach agus iarratasóirí ar Chosaint Idirnáisiúnta.

Dúirt an tUasal Conlan Smith gurbh ionann iad agus 30,366 acu sin, beagnach an tríú cuid.

“Tá na figiúirí lom agus léiríonn siad scála an dúshláin atá ann agus ní féidir a rá, ag féachaint do rolladh amach an lóistín … go bhfuil cás ar bith ann a bhféadfaí cur síos a dhéanamh air mar easpa gnímh nó neamhshuim an Rialtais,” a dúirt sé.

“Is é seasamh an Stáit go bhfuil na bearta riachtanacha glactha ag an Rialtas sna cúinsí reatha chun dul i ngleic leis an dúshlán,” a dúirt an tUasal Conlan Smith.

‘Fíorcheist’ is ea ‘easpa lóistín’

Dúirt comhairle shinsearach an Stáit leis an Ard-Chúirt gurb í an “fhíor-cheist anseo lóistín, an easpa cóiríochta”

Dúirt sé cé nár chuala an chúirt cad a mhol an Coimisiún chun é seo a leigheas, go raibh sé “cothrom a rá” go raibh sé “ag iarraidh ar an gcúirt go bunúsach a cheangal ar an Stát b’fhéidir an Liúntas Costas Laethúil a dhúbailt nó a thrí oiread. [€113.80 which is paid weekly].. agus nó go bhfuil siad ag iarraidh ar an Stát líon mór cóiríochta a chur ar fáil láithreach”.

Ar an gcéad cheist, dúirt an tUasal Conlan Smith nach dtabharfadh sé seo aghaidh ar chonstaicí eile ar chóiríocht a luadh, mar easpa cárta creidmheasa nó pas.

“Ní féidir leis an Stát an fhadhb sin a réiteach,” a dúirt sé.

Maidir le cóiríocht ar scála agus go tapa a chur ar fáil, dúirt an tUasal Conlan Smith nach “argóint dhomhanda é seo” agus “nach féidir lóistín a thabhairt ar líne ag titim hata”.

Maidir le cás na bliana seo caite a thóg iarrthóir tearmainn, ar a dtugtar SY, dúirt an tUasal Conlan Smith gur ghlac an Stát leis go raibh sárú ar rialacháin ann, ach níor ghlac sé leis go raibh sárú ar Chairt an AE um Chearta Bunúsacha nó an Treoir maidir le Coinníollacha Fáiltithe.

I gcás na bliana seo caite fuair an Ard-Chúirt go raibh an Stát ag sárú na cairte.

Dúirt an tUasal Conlan Smith nár glacadh leis sin, ach nach ndearna an Stát achomharc.

Thug Comhairle an Stáit breac-chuntas ar conas a bhí dearbhán €28 Dunnes Stores, €15 dá chuid féin, ag an iarratasóir sa chás sin, agus nach raibh sé ag fáil Liúntas Costas Laethúil de €38.80 nó aon íocaíochtaí riachtanas breise.

“Sa chomhthéacs sonrach sin ghlac an Stát le sárú ar na Rialacháin” a dúirt an tUasal Conlan Smith.

Mhínigh sé go bhfuil, ó shin i leith, pacáiste feabhsaithe de bhearta le haghaidh Idirnáisiúnta gan lóistín
Bhí iarratasóirí cosanta curtha i bhfeidhm.

Ina measc seo tá méadú €75 ar an liúntas seachtainiúil, rud a thug go €113.80, agus comhaontuithe atá i bhfeidhm le seirbhísí lae do dhaoine gan dídean chun bia, sláinteachas agus áiseanna eile a sholáthar.

Iarradh ar an Ard-Chúirt cinneadh a dhéanamh an sárú ar cheart an iarratasóra chun dínite faoi Airteagal 1 de Chairt an AE um Chearta Bunúsacha é mainneachtain cóiríocht a chur ar fáil d’iarratasóirí ar Chosaint Idirnáisiúnta a tháinig isteach le déanaí.

Dúirt an tUasal Conlan Smith leis an gcúirt gurb é seasamh an Stáit nár sárú ar cheart dínite duine faoin gcairt a bhí sa mhainneachtain cóiríocht a thairiscint ann féin.

“An bhféadfadh duine a thagann suas ag oifigí an IPO agus a ndiúltaítear cóiríocht dó, gur sárú é sin ann féin ar Airteagal 1 den Chairt?” d'iarr sé.

“Is é seasamh an Stáit nach féidir a bheith amhlaidh, go gcaithfeadh tionchar de chineál éigin a bheith ann, tionchar suntasach éigin a chaithfí a shuíomh chun sástacht na cúirte,” a dúirt sé.

Maidir leo siúd a bhí ina gcodladh amuigh, dúirt mionnscríbhinní ón Ard-Rúnaí Cúnta David Delaney go raibh líon na n-atreoraithe den sórt sin ó ghardaí d’iarrthóirí tearmainn a bhí ina gcodladh amuigh faoin spéir “go réasúnta íseal, rud a thabharfadh le tuiscint, cé is moite de cheantar Shráid an Mhóta, agus timpeall air. IPO (roimh 1 Bealtaine)… níl líon na n-iarratasóirí IP atá gan dídean ar an tsráid suntasach”.

Tá conspóid déanta ag an gCoimisiún faoi seo agus d’fhiafraigh an Breitheamh Barry O’Donnell cén fáth nach bhféadfadh an Stát figiúirí sonracha a chur ar fáil agus go raibh an téarma “neamhshuntasach” iomlán suibiachtúil.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button