News

Tá níos lú cairde ag déagóirí óga ná mar a bhí deich mbliana ó shinTá caidreamh níos fearr ag leanaí trí bliana déag lena dtuismitheoirí ach níos lú cairde ná mar a bhí deich mbliana ó shin, de réir taighde ón Institiúid Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta.

Déanann an tuarascáil a tharraingíonn ar shonraí ón staidéar Ag Fás Aníos in Éirinn comparáid idir leanaí 13 bliana d’aois in 2011 agus 2012 leis an aoisghrúpa céanna in 2021 agus 2022.

Féachann sé ar an gcaoi ar tháinig athrú ar shaol an chohórt aoise le deich mbliana anuas i dtéarmaí a gcaidrimh le teaghlach agus cairde, a ngníomhaíochtaí ó lá go lá agus a n-eispéiris scoile.

Tuairiscíonn daoine óga go bhfuil grúpaí cairdis níos lú acu ná mar a bhí roimhe – tá triúr dlúthchara nó níos lú ag 53% i gcomparáid le 41% deich mbliana roimhe sin.

Ina theannta sin, is dóichí go dtuairisceodh máithreacha go bhfuil fadhbanna ag leanaí 13 bliana d'aois idirghníomhú le piaraí.

Tá méadú tagtha ar rannpháirtíocht sheachtainiúil i spóirt eagraithe (ó 65% go 70%) agus laghdú ar chomhréir na leanaí 13 bliana d'aois a bhfuil leibhéil an-íseal rannpháirtíochta acu in aclaíocht chrua éadrom.

Tá a rannpháirtíocht i ngníomhaíochtaí cultúrtha (cosúil le drámaíocht agus damhsa) seasmhach, le níos mó ná trian de na daoine óga páirteach sna gníomhaíochtaí seo.

Tá fianaise ann gur annamh a léann líon suntasach daoine óga le haghaidh pléisiúir. Deir beagnach leath (48%) de bhuachaillí ó theaghlaigh den lucht oibre nó ó theaghlaigh gan phost gur lú ná uair sa tseachtain nó nach léann siad riamh.

Ní nach ionadh, tá athrú tagtha ar shiúl ó na meáin traidisiúnta (cosúil le breathnú ar an teilifís, ach freisin ag imirt cluichí físeáin/ríomhaire) i dtreo am scáileáin eile (am ar fhón nó gléas eile).

Go ginearálta baineann leibhéil arda ama scáileáin le rannpháirtíocht níos lú i ngníomhaíochtaí spóirt agus cultúrtha.

Bhí taithí ag an gcohórt de dhaoine óga le déanaí ar athchóiriú na sraithe sóisearaí chomh maith le hathrú ar chur chuige i leith teagaisc agus foghlama ag an mbunleibhéal agus ag an dara leibhéal.

Léiríodh é seo i leibhéil fheabhsaithe spéise sa Bhéarla (44% go 51%), sa mhatamaitic (32% go 42%), agus san eolaíocht (60% go 68%), de réir na tuarascála.

Mar sin féin, níor tháinig feabhas ar an dearcadh seo ar an scoil.

Ina áit sin, tá laghdú tagtha ar líon na gcailíní a deir go dtaitníonn an scoil go mór leo (ó 35% go 24%), a bhfuil baint ar a laghad ag baint leis, dar leis an ESRI, le “deacrachtaí mothúchánacha méadaithe” le himeacht ama i measc cailíní.

Le deich mbliana anuas, thuairiscigh máithreacha agus aithreacha leibhéil i bhfad níos ísle coimhlinte lena leanaí sna déaga.

Is mó an seans go míneoidh tuismitheoirí inniu dá leanaí 13 bliana d’aois cad a rinne siad mícheart seachas úsáid a bhaint as cineálacha cur chuige pionósacha mar an talamh a chur ar bun, nó scairt a chur ar a bpáistí.

Scrúdaíonn an tuarascáil impleachtaí beartais do na torthaí agus sonraítear, cé go bhfuil feabhas ginearálta tagtha ar go leor réimsí, go n-aibhsíonn na torthaí “difríochtaí leanúnacha” i saolta grúpaí éagsúla déagóirí.

Leanann brú airgeadais de bheith bainteach le coimhlint níos mó idir tuismitheoirí agus leanaí.

Treisíonn sé seo an gá atá le leibhéil leordhóthanacha tacaíochta ioncaim a dhíriú ar theaghlaigh le leanaí chun coinbhleacht a laghdú agus chun folláine a fheabhsú de réir an ESRI.

Tugann sé faoi deara gur lú an seans go nglacfaidh daoine óga ó chúlraí faoi mhíbhuntáiste páirt i ngníomhaíochtaí éagsúla lasmuigh den scoil, lena n-áirítear spórt agus cineálacha eile aclaíochta crua, rannpháirtíocht chultúrtha agus léitheoireacht.

Is dócha go gcuirfidh an patrún seo le bearna shóisialta leanúnach i dtorthaí cognaíocha agus fisiceacha i measc ógánaigh.

Difríochtaí inscne marcáilte

Tugann an ESRI faoi deara freisin go bhfuil difríochtaí suntasacha inscne i saol daoine óga, le cailíní níos dóchúla a bheith páirteach i ngníomhaíochtaí cultúrtha agus léitheoireachta agus buachaillí níos dóchúla a bheith páirteach i spórt agus i gcleachtadh coirp crua.

Tugann taighde a rinneadh roimhe seo le fios go dtagann na patrúin inscne seo chun cinn go luath agus ba cheart go bhféachfadh suíomhanna laistigh agus lasmuigh den scoil le rochtain a sholáthar do gach duine óg ar raon gníomhaíochtaí óna luathbhlianta ar aghaidh.

Is léir dearcadh inscne i leith ábhar scoile, le cailíní níos dearfaí faoi ábhair teanga-bhunaithe agus buachaillí níos dearfaí faoin matamaitic agus faoin eolaíocht.

Deir sé go bhfuil bearna inscne i ndearcadh i leith na matamaitice agus na heolaíochta, atá méadaithe le himeacht ama, ina “ábhar imní ó thaobh beartais”.

Dúirt údar na tuarascála an Dr Emer Smyth, cé gur ábhar misnigh iad torthaí caidrimh ar chaighdeán níos fearr idir déagóirí agus a dtuismitheoirí, le níos lú coinbhleachta agus níos mó plé, thug sí faoi deara go leanann brúnna airgeadais de bheith ina bhfoinse frithchuimilte i dteaghlaigh.

“Chomh maith leis sin, is lú an seans go nglacfaidh daoine óga ó chúlraí faoi mhíbhuntáiste páirt sna cineálacha gníomhaíochtaí lasmuigh den scoil (cosúil le aclaíocht chrua agus rannpháirtíocht chultúrtha) a chuireann lena bhforbairt, ag leagan béime ar an ngá atá le gníomhaíochtaí fóirdheonaithe i bpobail agus tacaíochtaí do scoileanna chun rochtain a sholáthar ar raon roghanna seach-churaclaim,” a dúirt sí.

Chuir an tAire Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Cuimsithe agus Óige, Roderic O'Gorman in iúl go raibh súil aige go mbeadh an fhaisnéis atá sa tuarascáil mar bhonn eolais do cheapadh beartais ar fud an Rialtais.

Thug sé faoi deara gur leag an tuarascáil béim ar an tábhacht a bhaineann le cleachtadh coirp ar dhaoine óga, éifeachtaí na srianta paindéime, chomh maith le tionchar am scáileáin ar a bhforbairt shíceasóisialta.


Leigh Nios mo: B'fhearr leis an gcuid is mó de na déagóirí i scoileanna comhghnéis a bheith comh-eagar, fionnachtana suirbhéSource link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button