News

'Theip' ar an Rialtas breithiúnas i gcás mí-úsáide a chur i bhfeidhm


Tá sé ráite ag an bhfeachtasaí um chearta d’íospartaigh mhí-úsáid ghnéasach leanaí i scoileanna atá á reáchtáil ag an Stát, Louise O’Keeffe, gur ábhar náire é gur theip ar rialtais i ndiaidh a chéile breithiúnas na Cúirte Eorpaí um Chearta an Duine a chur i bhfeidhm go hiomlán sa chás a bhuaigh sí. ann breis agus deich mbliana ó shin.

Déanfaidh Iníon O'Keeffe agus Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas achomharc tráthnóna inniu chuig Buanionadaíochtaí Chomhairle na hEorpa chun maoirseacht fheabhsaithe a fhorchur ar an Rialtas chun a chinntiú go dtairgfidh sé scéim shásaimh chuí chun mí-úsáid a bhaint as íospartaigh.

D'áitigh an Rialtas go bhfuil sé ag cloí le breithiúnas O'Keeffe.

Tá Louise O'Keeffe agus Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas in aghaidh go láidir faoi seo.

Maíonn Louise O’Keeffe go bhfuil dhá scéim ex-gratia a bhunaigh an Roinn Oideachais ró-shriantach, rud a fhágann nach bhfuil “na céadta” d’íospartaigh mhí-úsáid ghnéasach leanaí in ann rochtain a fháil orthu. Deir sí gur daoine iad siúd atá eisiata ná daoine a thionscain caingean sibhialta in aghaidh an Stáit agus a ndearnadh bulaíocht orthu as iad a scaoileadh, nó nár thionscain siad caingne sibhialta riamh, ag fanacht ina ionad sin go bhfeicfeadh sí cad a tharla ina cás.

Tá an tUasal O'Keeffe ag troid le breis agus 25 bliain ar son cearta daoine ar baineadh mí-úsáid ghnéasach astu mar leanaí i mbunscoileanna agus iar-bhunscoileanna stát-rialaithe anseo.

Tá Louise O'Keeffe ag troid le breis agus 25 bliain ar son cearta daoine ar baineadh mí-úsáid ghnéasach astu agus í ina leanaí i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna an Stáit.

Baineadh mí-úsáid as í féin arís agus arís eile i 1973, agus í ina dalta i Scoil Náisiúnta Dhún Darú i gContae Chorcaí ag príomhoide na scoile ag an am, Leo Hickey.

Cuireadh príosúnacht ar Leo Hickey i 1998 as ionsaí mígheanasach a dhéanamh ar pháistí sa scoil.

D’agairt Louise O’Keeffe an Stát, ach sa bhliain 2006 dhiúltaigh an Ard-Chúirt dá cás gur cheart an Stát a chur freagrach as an mí-úsáid a d’fhulaing sí, agus dheimhnigh an Chúirt Uachtarach an cinneadh sin in 2009.

Lean Louise O'Keeffe lena troid dlíthiúil, áfach, agus in Eanáir 2014, rialaigh an Chúirt Eorpach um Chearta an Duine ina bhfabhar, go raibh dualgas ar an Stát í a chosaint ón drochúsáid ghnéasach a d’fhulaing sí sa bhunscoil.

Fuair ​​Louise O’Keeffe leithscéal ón Taoiseach a bhí ann ag an am, Enda Kenny, agus óna Tánaiste, Eamon Gilmore. Tugadh cúiteamh di sa deireadh freisin.

D’áitigh sí go seasta, áfach, gur cheart an breithiúnas ina bhfabhar a chur i bhfeidhm freisin ar chásanna na gcéadta íospartaigh eile a d’fhulaing mí-úsáid ghnéasach i scoileanna atá á rith ag an Stát.

Bhunaigh an Roinn Oideachais, mar phríomh-roinn an Rialtais sa chás seo, scéim ex-gratia i mí Iúil 2015. Fuarthas 50 iarratas ar an scéim. Níor éirigh le haon iarratasóir.

Ceapadh an Breitheamh Ard-Chúirte ar scor, an tUasal Iarfhlaith O'Neill, chun measúnú neamhspleách a dhéanamh ar an scéim, agus chinn sé gur chuir na coinníollacha a bhain léi ualach iomarcach ar na hiarratasóirí.

Bunaíodh an dara scéim ex-gratia i mí Iúil 2021, agus d’fhan sí ar oscailt ar feadh dhá bhliain.

Louise O’Keeffe received apologies from the then Taoiseach, Enda Kenny, and his Tánaiste, Eamon Gilmore

Astu siúd a rinne iarratas faoin scéim seo, fuair 130 duine íocaíochtaí cúitimh arbh fhiú €10.75 milliún iad, a deir an Roinn Oideachais.

Ach deir Louise O’Keeffe go bhfágann sin go leor eile gan sásamh agus cúiteamh.

“Táim ag féachaint go raibh 21 cailín sa scoil as ar tháinig mé chun cinn mar fhinnéithe sa chás coiriúil. Is mise an t-aon duine a bhfuil aon sórt sásaimh faighte aige. Ní bhfuair na cinn eile,” a deir Louise O'Keeffe. “Má bhreathnaíonn tú ar an uimhir sin, agus má bhreathnaíonn tú ar líon na scoileanna atá i gceist ar fud na tíre, tá na céadta daoine ann nach bhfuair admháil nó sásamh nó leithscéal d’aon sórt riamh.

Dúirt Ms O'Keeffe freisin: “Ní raibh daoine in ann sásamh a fháil, toisc go bhfuil rialtais i ndiaidh a chéile ag cur constaicí éagsúla ina n-áit i gcónaí. Níor athraigh siad an dlí in Éirinn agus mar sin, in Éirinn, tá breithiúnais an Ard-Mhéara Is iad an Chúirt agus an Chúirt Uachtarach i mo chás — áit ar chaill mé – an dlí in Éirinn fós Ní gá é sin a athrú.”

Tá Louise O’Keeffe ag iarraidh ar an Taoiseach Simon Harris scéim shásaimh chuí a bhunú d’íospartaigh.

“Deir sé i ndáiríre agus go fírinneach go bhfuil an Rialtas ón lá atá inniu ann agus rialtais roimhe seo, gur ábhar náire dóibh, go bhfuil sé i ndáiríre,” a deir sí. “Duine ar bith nach bhfuair sásamh ón Rialtas nó ó rialtais san am a chuaigh thart, ciallaíonn sé nach bhfuil leithscéal glactha ag an Stát leo. Níor admhaigh an Stát cad a tharla dóibh. Ní raibh úinéireacht ag an Stát ar an bhfreagracht a bhí orthu i gcónaí. an leanbh a chosaint istigh inár scoileanna.”

Diúltaíonn an Roinn Oideachais d’áitiú Louise O’Keeffe gur cuireadh srian ar íospartaigh mhí-úsáide iarratas a dhéanamh ar shásamh.

“Ní hé an cás gur theip ar an Stát breithiúnas O’Keeffe a chur i bhfeidhm,” a dúirt urlabhraí de chuid na Roinne Oideachais le Nuacht RTÉ, agus é ag cur síos go mion ar na céimeanna a glacadh chun an breithiúnas a chur i bhfeidhm anseo.

D’agairt Louise O’Keeffe an Stát, ach i 2006 dhiúltaigh an Ard-Chúirt dá cás gur cheart go mbeadh an Stát freagrach as an mí-úsáid a d’fhulaing sí, agus dheimhnigh an Chúirt Uachtarach an cinneadh sin in 2009.

Áirítear orthu sin, a dúirt an t-urlabhraí, tosach feidhme an Achta um Thús Áite do Leanaí in 2015, a rinne foráil do thuairisciú éigeantach ó phríomhghairmithe; cur i bhfeidhm Achtanna Grinnfhiosrúcháin 2012 go 2016, ag leagan amach ceanglais ghrinnfhiosrúcháin do dhaoine a oibríonn le leanaí agus daoine fásta leochaileacha; chomh maith le nósanna imeachta athbhreithnithe um chosaint leanaí i scoileanna.

Shonraigh an t-urlabhraí freisin líon na ndaoine a chuaigh sa tóir ar shásamh agus na suimeanna a íocadh mar chúiteamh faoin scéim leasaithe ex-gratia a thug an Rialtas isteach.

“Aire [Norma] Ba mhaith le Foley a comhbhrón agus a leithscéal a ghabháil le gach íospartach mí-úsáide, lena n-áirítear Louise O’Keeffe, a bhfuil leithscéal iomlán faighte aici thar ceann an Stáit,” a dúirt an t-urlabhraí. theip ar an tsochaí agus ar go leor leanaí ina leith seo san am atá thart sa tír seo.”

Inniu, tá Louise O’Keeffe i Strasbourg, áit ar rialaigh an Chúirt Eorpach um Chearta an Duine ina bhfabhar 10 mbliana ó shin. Tráthnóna, tabharfaidh sí mionteagasc do Bhuanionadaíochtaí Chomhairle na hEorpa ansin faoin rud a dtugann sí síos air mar mhainneachtain na rialtas i ndiaidh a chéile anseo an breithiúnas a chur i bhfeidhm go hiomlán.

Beidh sí ag moladh go gcuirfeadh Coiste na nAirí de chuid Chomhairle na hEorpa caighdeán níos airde maoirseachta – maoirseacht “feabhsaithe” i bhfeidhm ar an Rialtas agus breithiúnas O'Keeffe á chur i bhfeidhm aige. Tá Coiste na nAirí comhdhéanta d’airí gnóthaí eachtracha na 46 Ballstát de Chomhairle na hEorpa.

Scrúdaítear cásanna atá faoi réir maoirseachta feabhsaithe ag ceann de cheithre chruinniú um chearta an duine a thionólann Coiste Airí Chomhairle na hEorpa gach bliain.

Rialaigh an Chúirt Eorpach um Chearta an Duine i bhfabhar chás Louise O'Keeffe 10 mbliana ó shin

“Bheadh ​​súil agam, mar gheall ar an maoirseacht fheabhsaithe, go gcuirfí brú ar Éirinn agus ar ár rialtas an méid ba chóir dóibh a dhéanamh i bhfad roimhe seo,” a deir Louise O’Keeffe. “Tá 10 mbliana acu le déanamh. Ní mór é a dhéanamh. Caithfimid an dlí a athrú. Ní mór dúinn freisin scéim cheart sásaimh a chur i bhfeidhm do dhaoine ar baineadh mí-úsáid astu mar leanaí óga inár scoileanna.”

Tá Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas, comhlacht poiblí neamhspleách atá freagrach don Oireachtas, ag tacú le Louise O'Keeffe i Strasbourg tráthnóna inniu.

Tabharfaidh comhalta an Choimisiúin Noeline Blackwell mionteagasc freisin d’Ionadaíochtaí Buan Chomhairle na hEorpa.

Deir Noeline Blackwell go bhfuil sí ag iarraidh ar Chomhairle na hEorpa maoirseacht a dhéanamh ar an Rialtas a mhéadú, le súil go gcuirfeadh sé brú ar an Taoiseach agus ar a chuid airí scéim shásaimh chuí a chur i bhfeidhm.

“Is é an teachtaireacht lárnach do chomhaltaí an choiste ná, cé gur thionscain an Stát dhá scéim sásaimh éagsúla, chun iarracht a dhéanamh déileáil le breithiúnas Louise O’Keeffe, níor leor ceachtar acu. orthu, rud a chiallaigh nach raibh daoine in ann leas a bhaint astu i ndáiríre,” a deir Noeline Blackwell.

Dúirt an tUasal Blackwell freisin: “Tugadh breithiúnas Louise O’Keeffe breis agus 10 mbliana ó shin, i mí Eanáir 2014, agus go dtí seo níl aon scéim iomlánaíoch chuí ann chun cúiteamh a thabhairt, chun sásamh a thabhairt dóibh siúd a bheadh ​​i riocht cosúil leis. Louise agus a bhfuil a gcearta fós ag fanacht le fíorú ceart in Éirinn.”

Deir Louise O'Keeffe, beag beann ar thoradh chruinniú faisnéise an lae inniu i Strasbourg, go leanfaidh sí ag feachtasaíocht ar son cúitimh dóibh siúd ar baineadh mí-úsáid astu.

“Níl aon rogha ann, i ndáiríre,” a deir Louise O'Keeffe. “Beidh ar an Rialtas é seo a réiteach. Agus mura réiteoidh an Rialtas seo é, beidh mé ar ais leis an gcéad rialtas eile – ní thabharfaidh mé suas é.”Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button