News

Toscairí le teacht le chéile don Chomhphlé Eacnamaíoch NáisiúntaBaileoidh ceannairí ón Rialtas, ó lucht gnó, ó cheardchumainn, ó ghrúpaí feachtais agus ó charthanais i gCaisleán Bhaile Átha Cliath inniu don Chomhphlé Eacnamaíochta Náisiúnta.

Tugann an chomhdháil bhliantúil páirtithe leasmhara éagsúla le chéile le haghaidh comhairliúcháin phoiblí agus plé ar an mBuiséad atá le teacht.

Tá sé á chomh-óstáil ag an Roinn Airgeadais agus an Roinn Caiteachais Phoiblí, Seachadta agus Athchóirithe PFN.

Níl sé beartaithe tograí nó moltaí sonracha buiséid a tháirgeadh, ach tá sé deartha chun cabhrú le rannpháirtithe a n-aighneachtaí réamhbhuiséid féin a ullmhú.

Is é téama Chomhphlé Eacnamaíochta na bliana seo ná na dúshláin agus na deiseanna atá ann d’Éirinn i ndomhan atá níos mó i mbaol turrainge.

Is é an Taoiseach Simon Harris a thabharfaidh an t-aitheasc tosaigh, agus beidh óráidí ina dhiaidh ón Aire Airgeadais Michael McGrath agus ón Aire Caiteachais Phoiblí, Seachadta agus Athchóirithe an PFN, Paschal Donohoe.

Ag labhairt dó roimh an gcomhdháil, thug an grúpa gnó Ibec rabhadh gan buiséad frithghníomhach a thabhairt isteach le tionchar teoranta fadtéarmach.

“Ní mór cur chuige déthaobhach a bheith ag Buiséad 2025: cur chuige a athdhearbhaíonn ár ngnólachtaí intíre ó thaobh tacaíocht fhadtéarmach de agus a athshocraíonn Éire freisin chun leas a bhaint as an gcéad tonn eile d’infheistíocht isteach trínár gcumas, ár gcumas agus ár n-iomaíochas,” a dúirt Ibec. POF Danny McCoy.

Dúirt The Wheel, comhlacht ionadaíoch do charthanachtaí in Éirinn, go n-iarrfaidh sé ar an Rialtas Buiséad 2025 a úsáid ag comhdháil an lae inniu chun aghaidh a thabhairt ar bhearnaí práinneacha i seirbhísí poiblí agus i maoiniú agus tacaíochtaí pobail.

“Tá baint ag eagraíochtaí pobail agus deonacha le gach pobal sa tír, ag soláthar tacaíochtaí sláinte agus sóisialta, seirbhísí, agus abhcóideachta ar son daoine faoi mhíchumas, daoine scothaosta, daoine óga, leanaí, daoine atá faoi bhochtaineacht agus faoi mhíbhuntáiste, agus daoine ag gach céim. dá saol,” a dúirt Ivan Cooper, Príomhfheidhmeannach The Wheel.

“Inniu táimid ag iarraidh ar an Rialtas tosaíocht a thabhairt do na tacaíochtaí agus na seirbhísí a bhfuil daoine ag brath orthu,” a dúirt an tUasal Cooper.

Inseoidh John McGeady, Príomhfheidhmeannach, Social Justice Ireland, ag an gcomhdháil gur cheart don Rialtas barrachais cánach amhantair a úsáid chun a chinntiú go gcoimeádann an bonneagar sóisialta suas le fás daonra.

“Go dtí seo tá teipthe ar an Rialtas blianta d’fhás eacnamaíoch agus ioncam amhantair a úsáid chun ár n-infrastruchtúr sóisialta a fheabhsú go cuí, rud a fhágann go bhfuil ár seirbhísí poiblí agus ár mbonneagar i bhfad faoi bhun na leibhéil a mbíonn daoine ag súil leo,” a dúirt an tUasal McGeady.

Dúirt Comhairle Náisiúnta na mBan (NWC) go dtugann Buiséad 2025, mar bhuiséad deireanach an Rialtais reatha, deis don rialtas tacú le mná trí athchóiriú agus infheistíocht a dhéanamh i bpríomhsheirbhísí ar nós cúram leanaí.

“Chun dul i ngleic leis na héagothromaíochtaí inár sochaí, ní mór don Rialtas a bheith uaillmhianach ina chuid pleananna do Bhuiséad 2025, ag cur béime ar infheistíocht mhórscála agus athchóiriú struchtúrach ar sheirbhísí poiblí, agus ní ar chiorruithe cánach agus mionathruithe,” a dúirt Ceann Beartais an NWC agus Forbairt Kate Mitchell.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button