News

Ardaíonn brabúis oibritheora Aerfort Bhaile Átha Cliath & Chorcaí 80%


Thaifead oibreoir Aerfort Bhaile Átha Cliath agus Chorcaí, daa, brabús tar éis cánach de €176m anuraidh, méadú 80% ar an mbliain roimhe sin, a dúirt an chuideachta agus a thorthaí bliantúla do 2023 á fhoilsiú.

Mhéadaigh láimhdeachas thar na 12 mhí 25% go dtí €1.018 billiún i measc an téarnaimh leanúnach i ndiaidh Covid-Covid i gcúrsaí taistil, an chéad uair ina stair a sháraigh an daa an chloch mhíle ioncaim bhliantúil €1 billiún.

Tá sé molta ag bord na heagraíochta go n-íocfaí díbhinn de €31m lena scairshealbhóir aonair, is é sin an Stát – an chéad uair a íocadh ceann ó 2019.

D'íoc an daa €153m breise freisin i gcánacha leis an Stát in 2023, a dúirt sé.

Mar sin féin, leanann an chuideachta ar aghaidh freisin ag iompar €1.6 billiún i bhfiachas, dhá oiread an leibhéil réamh-Covid, mar a fabhraíodh cuid mhór de le linn na paindéime.

“Chomh maith le hathmhaoiniú na n-áiseanna atá ann cheana féin sna blianta atá le teacht, beidh maoiniú fiachais breise ag teastáil chun tacú leis an infheistíocht shuntasach sa bhonneagar inbhuanaithe a theastaíonn chun toilleadh paisinéirí a sholáthar ag an dá aerfort is gnóthaí in Éirinn i mBaile Átha Cliath agus i gCorcaigh,” a dúirt príomhoifigeach airgeadais an daa, Peter Dunne. .

Tá go leor dúshlán eile roimh Aerfort Bhaile Átha Cliath freisin, go háirithe an teorainn a chuireann teorainn le líon na bpaisinéirí ar féidir leo na háiseanna a úsáid go 32 milliún sa bhliain.

Anuraidh, chuaigh 33.52 milliún paisinéir tríd an dá chríochfort, nó trí eitiltí nasctha, nó d'úsáid siad saoráidí eile nach críochfoirt iad.

Ach éilíonn daa nach mbaineann an teorainn ach le paisinéirí a théann trí na críochfoirt, a raibh 31.909 milliún acu sin.

Tá iarratas pleanála curtha isteach ag Aerfort Bhaile Átha Cliath do bhonneagar nua, a fhéachann le go n-ardófar an teorainn do phaisinéirí go 40 milliún sa bhliain.

Idir an dá linn, cé go bhfuiltear ag fanacht le cinneadh, tá sé ráite aige go bhfuil srian mór tagtha ar fhás breise na háise, le roinnt nascacht riachtanach caillte de réir mar a thugann aerlínte tosaíocht do mhoil lasmuigh d’Éirinn.

“Is geilleagar beag, oscailte oileán muid agus cuireann an fás stoptha ag ár n-aerfort náisiúnta comhartha diúltach faoin infheistíocht in Éirinn,” a dúirt Kenny Jacobs, príomhfheidhmeannach an daa.

“Agus muid ag fanacht le toradh an phróisis phleanála, tá gach iarracht á dhéanamh ag an daa fás a shrianadh chun fanacht laistigh den teorainn agus leanann sé ag obair leis an IAA mar rialtóir sliotán agus lenár gcustaiméirí aerlíne d’fhonn acmhainn a bhainistiú ag Aerfort Bhaile Átha Cliath,” ar sé. luaite.

Maíonn oibreoir an aerfoirt freisin go bhfuil sé ag tabhairt aghaidh ar bhrú costais agus nach bhfuil na táillí a cheadaítear dó a ghearradh ar phaisinéirí ard go leor.

Inné, sheas Údarás Eitlíochta na hÉireann le sraith gearán ó Ryanair faoi nádúr na muirear sin agus dúirt sé le daa athbhreithniú a dhéanamh orthu sula gcuirfear tús le séasúr an gheimhridh.

Dúirt Kenny Jacobs gur cúis imní iad na cinn chostais ós rud é go bhfuil na táillí rialaithe ag Aerfort Bhaile Átha Cliath níos lú ná leath de mheánchaipiteal an AE.

“Is é an aidhm atá againn ná daa a chur ar bhonn airgeadais níos inbhuanaithe agus níos láidre chun tacú lenár n-infheistíocht chaipitil €2 billiún atá beartaithe chun freastal ar riachtanais nascachta na hÉireann sa todhchaí,” a dúirt cathaoirleach an daa Basil Geoghegan.

“Léiríonn an dul chun cinn go dtí seo fás ioncaim agus feabhsuithe láidre in éifeachtúlacht agus nuálaíocht, ach tá sé ina dhúshlán i gcónaí torthaí paireacht a bhaint amach le haerfoirt idirnáisiúnta iomaíocha ós rud é go bhfuil ár dtáillí aerfoirt anois mar chodán de leibhéil aerfoirt phríomhchathrach eile san Eoraip,” a dúirt sé.

Tá ganntanas spásanna páirceála i ndán d’Aerfort Bhaile Átha Cliath an samhradh seo freisin tar éis d’fhoireann faire an chomórtais cead a dhiúltú dó iar-charrchlós QuickPark, nach bhfuil in úsáid in aice láimhe, a bhfuil níos mó ná 6,000 spás ann a cheannach.

Tá sé ráite ag Daa go bhfuil sé i mbun cainteanna le húinéir an áitribh féachaint an féidir teacht ar chomhaontú chun é a athoscailt don samhradh, fad is a aimsítear ceannaitheoir eile.

Léiríonn na torthaí freisin gur chuaigh 2.8 milliún paisinéir trí Aerfort Chorcaí anuraidh, an bhliain is gnóthaí ina stair 62 bliain, méadú 25% ar an mbliain roimhe sin.

D'éirigh le fochuideachta Daa ARI, a ghnó miondíola aerfoirt domhanda, fás suntasach anuraidh freisin.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button