News

Cuir glaoch chun é a dhéanamh níos éasca agus níos saoire caidéil teasa a shuiteáilTá sé ráite ag an gComhairle Chomhairleach um Athrú Aeráide go gcaithfidh an Rialtas níos mó a dhéanamh chun cabhrú le gach duine roghanna inbhuanaithe a dhéanamh maidir lena dtithe a insliú agus a théamh.

D'iarr sé go ndéanfaí an ráta uasghrádaithe fuinnimh ar thithe sóisialta a dhúbailt agus go dtabharfaí isteach bearta speisialta chun tacú le daoine scothaosta tithe níos teo agus níos compordaí a bhaint amach.

Is í tuarascáil faoi fhoirgnimh chónaithe, tráchtála agus phoiblí in Éirinn an chéad anailís dhomhain ar ghníomhú aeráide inár dtimpeallacht thógtha ó CCAC.

Is éard atá sa líne uachtarach ná achomharc chuig an Rialtas chun é a dhéanamh níos éasca agus níos saoire do dhaoine caidéil teasa a shuiteáil go réamhghníomhach i dtithe agus in ionaid oibre.

Thug sé faoi deara nár suiteáladh ach thart ar 70 caidéal teasa deontaschúnta in aghaidh na seachtaine anuraidh cé go bhfuil 78% d’fhoirgnimh chónaithe oiriúnach dóibh go teicniúil gan aon feabhsuithe breise ar éifeachtúlacht fuinnimh.

D’impigh an CCAC ar an Rialtas deontais mhéadaithe agus eolas níos fearr a chur ar fáil faoi cé chomh feiliúnach atá caidéil teasa agus conas a oibríonn siad.

D’iarr sé freisin go ndéanfaí uaillmhian agus ráta na n-uasghráduithe ar thithe sóisialta a dhúbailt agus go gcuirfí tuilleadh tacaíochta ar fáil do dhaoine scothaosta agus do líonta tí, ar lú an seans go mbeidh siad in ann aisfheistiú a dhéanamh, ionas gur féidir leo a gcostais téimh a ísliú.

Dubhairt an chómhairle an Seoladh Scéim Iasachta Uasghrádaithe Fuinnimh Baile le déanaí fáilte roimh, ach tá gá le meicníochtaí airgeadais breise chun tacú leo siúd atá díreach os cionn na tairsí don bhochtaineacht fuinnimh nach bhfuil in acmhainn iarfheistiú domhain a dhéanamh.

Tá sé ag iarraidh freisin go gcuirfí chun cinn dreasachtaí méadaithe chun foirgnimh fholmha agus thréigthe atá ann cheana a athchóiriú agus úsáid ábhar ísealcharbóin amhail adhmad.

Dúshlán maidir le córais téimh breosla iontaise a athsholáthar

Dúirt an tuarascáil gur thit astuithe ó fhoirgnimh 6% anuraidh agus go bhfuil an earnáil chónaithe ar an mbóthar ceart faoi láthair chun a uasteorainn astuithe earnála a bhaint amach más féidir suiteáil caidéil teasa agus téamh ceantair a mhéadú go tapa.

Ach dúirt sé go gcaithfidh an earnáil iarrachtaí a mhéadú go tapa chun córais téimh breosla iontaise a chur in ionad córais téimh breosla iontaise le roghanna ísealcharbóin ar nós caidéil teasa agus téamh ceantair.

Mar sin féin, táthar ag súil gur dúshlán ollmhór a bheidh ann.

Léirigh figiúirí gur críochnaíodh 48,000 uasghrádú a bhain le fuinneamh le cúnamh deontais anuraidh, méadú 78% ar an mbliain roimhe sin.

Rinne údaráis áitiúla 2,500 aisfheistiú saor in aisce eile.

Mar sin féin, níor bhain ach 7.5% den 50,000 cás sin le suiteáil caidéil teasa.

Dul chun cinn teasa ceantair

Tá téamh ceantair, an réiteach mór gníomhaíochta aeráide eile don timpeallacht thógála, ag dul chun cinn níos moille fós.

Dúirt an tuarascáil gur dócha nach mbeidh ach dhá chóras téimh ceantair, a sholáthraíonn níos lú ná 3% den sprioc náisiúnta teasa ceantair 2030, i bhfeidhm faoi 2030.

Ar cheann acu tá Líonra Téimh Cheantair Thamhlachta, atá ag feidhmiú faoi láthair agus ag féachaint lena leathnú.

Is é an ceann eile ná Córas Téimh Cheantair Bhaile Átha Cliath a dhéanfaidh uisce téite a phumpáil sa deireadh, ar fotháirge an loisceora dramhaíola sa Pholl Beag i mBaile Átha Cliath é, chuig tithe agus gnólachtaí i gceantair in aice láimhe.

Dúirt Cathaoirleach na Comhairle Comhairleach um Athrú Aeráide Marie Donnelly nach mór deireadh a chur leis an braith ar bhreoslaí iontaise costasacha allmhairithe ionas go mbeidh sé d’acmhainn ag daoine a dtithe a théamh go hinbhuanaithe.

D’iarr sí ar an Rialtas an Ráiteas Beartais Náisiúnta Téimh a fhoilsiú go práinneach agus an Bille Teasa a achtú chun tacú le seachadadh luathaithe scéimeanna téimh ceantair agus chun cur chuige cuimsitheach a chinntiú maidir leis an earnáil teasa a dhícharbónú.

I measc na moltaí breise tá aghaidh a thabhairt ar astuithe carbóin corpraithe, athghiniúint uirbeach agus forbairt inlíonta a chur chun cinn.

Tá sé molta ag an gComhairle freisin go méadódh an Rialtas athléimneacht na timpeallachta tógtha i leith tionchair an athraithe aeráide amach anseo ar nós tuilte, báisteach mhór, triomaigh agus stoirmeacha móra trí phleananna oiriúnaithe earnála a fhorbairt.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button