News

Formheasann an Chomh-aireacht bearta tacaíochta nua do ghnólachtaíD'fhaomh an Comh-Aireachta pacáiste beart atá dírithe ar thacaíocht bhreise a sholáthar d'fhiontair bheaga agus mheánmhéide a bhfuil costais ardaithe ag baint leo.

I measc na mbeart beidh íocaíocht bhreise spriocdhírithe in airgead tirim le gnólachtaí sna hearnálacha miondíola agus fáilteachais a úsáideann na cistí nár úsáideadh i Scéim an Rialtais um Chostas Méadaithe Gnó a Dhéanamh.

Níor tharraing ach 60% de ghnólachtaí incháilithe íocaíocht airgid thirim suas le €5,000 anuas faoin scéim €257m rud a d'fhág airgead ar fáil le haghaidh tuilleadh úsáide.

I measc na mbeart eile a comhaontaíodh inniu tá méadú ar an tairseach do ráta níos airde ÁSPC an fhostóra chun méaduithe le déanaí ar an íosphá a chur san áireamh, cé nach raibh aon mholadh le haghaidh lacáiste ÁSPC molta ag roinnt grúpaí gnó.

Méadófar maoiniú do bhearta éifeachtúlachta fuinnimh do ghnólachtaí beaga agus meánmhéide freisin faoi phacáiste an Rialtais, a fhógrófar go foirmiúil amárach.

Tá an maoiniú ar fad ag teacht ó laistigh d'acmhainní reatha an Rialtais trí ath-leithdháileadh an airgid atá ar fáil.

Ní raibh aon mholadh ann maidir le haon laghdú ar an ráta CBL le haghaidh fáilteachais, rud atá á lorg ag an earnáil sin i gcónaí.

“Is é an rud atá á fheiceáil againn go bhfuil líon suntasach gnólachtaí beaga, go háirithe san earnáil fáilteachais, nó gnólachtaí bia-threoraithe, fós ag dúnadh síos – is é dhá lá an meán atá againn faoi láthair,” a dúirt Adrian Cummins, Príomhfheidhmeannach Chumann na mBialanna na hÉireann.

“Mar sin beimid ag caint leis an Rialtas faoi phacáiste saindeartha atá saincheaptha do ghnólachtaí bia-threoraithe agus caithfidh ceist CBL a bheith ar an tábla chuige sin.”

Ní raibh aon mholadh ach oiread le haghaidh lacáiste CBL, nó le húsáid an bharrachais sa Chiste Náisiúnta Oiliúna, a bhí molta ag grúpaí gnó.

Tuigtear go bhfuil an tAire Fiontar tar éis scríobh chuig an gCoimisiún um Pá Íseal, áfach, chun iarraidh air machnamh a dhéanamh ar thuarascáil le déanaí a d’fhéach ar an gcostas carnach ar ghnó a bhaineann le hathruithe polasaí a fhorchuirtear leis an Rialtas.

Is comhlacht neamhspleách é an Coimisiún um Pá Íseal a mholann athruithe ar an Íosphá Náisiúnta don Rialtas.

Tá an tAire Fiontar chun athbhreithniú a dhéanamh freisin ar thuarascáil ESRI a scrúdóidh impleachtaí na n-athruithe ar an scéim reachtúil pá breoiteachta.

D’fháiltigh Miondíol Éireann roimh na bearta, ach dúirt sé go mbeadh gá le cúnamh suntasach breise sa Bhuiséad.

Dúirt sé freisin go bhfuil gá le hathrú tack ar an mbealach a bhainistíonn an Rialtas arduithe costais amach anseo.

“Mar sin, is é an rud atá uainn ná tástáil nua ar na himpleachtaí d'iomaíochas agus an inacmhainneacht atá ag na tionscnaimh seo ar ghnó agus athbhreithniú ar an todhchaí ar na costais a bheidh ag titim amach agus má bhíonn siad ró-ard cuirtear ar sos nó ar athló ar feadh tréimhse éiginnte.” a dúirt Arnold Dillon, stiúrthóir Miondíol Éireann.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button